Angående rapport om Min Doktors samarbete med Region Halland

2018-03-27

Under perioden oktober 2016 till mars 2017 avlastade Min Doktor de fysiska vårdcentralerna i ett pilotprojekt med Region Halland, under en period med högt besökstryck. Detta genom att i samarbete med sjuksköterskor från Region Halland erbjuda sjukvård över nätet. En ny rapport från Region Halland visar på både framgångar och ett antal utvecklingsområden för den digitala vården. Rapporten innehåller emellertid en del felaktigheter och missförstånd som Min Doktor vill klarlägga genom en särskild studie.

– Vi på Min Doktor har varit stolta över att samarbeta med Region Halland som varit tidigt ute med att testa nya idéer och att utveckla framtidens sjukvård i samarbete med nya aktörer. Den rapport som nu tagits fram om användandet av digitala vårdbesök har dock ett antal brister som vi har påtalat men som ändå inte korrigerats, säger Henrik Kangro, chefsläkare Min Doktor.

Samarbetet var resultatet av en överenskommelse mellan Min Doktor och Region Halland för att på kort varsel stärka tillgängligheten i primärvården i Halland, vilket framgår i rapporten. En av de berörda vårdcentralerna var helt utan läkare i flera veckor under samarbetet.

I ett pressmeddelande om rapporten lyfter Region Halland fram vikten av att journalhanteringen bör bli bättre. Ett led i det arbetet är enligt Min Doktor att underlätta tillgången till Nationell patientöversikt (NPÖ).

Region Halland konstaterar att antibiotikaförskrivningen för den vanligaste diagnosen blåskatarr varit i linje med nationella rekommendationer. Rapporten hade kunnat ge ännu mer detaljerade svar, om den studie som Min Doktor och Region Halland har fått godkänd av etikprövningsnämnden hade genomförts. Detta är särskilt viktigt i frågor som rör antibiotika eftersom nya riktlinjer inte har utarbetats i samarbete med experter på nätbaserad vård. Det är nödvändigt för att Socialstyrelsen ska kunna lämna rekommendationer kring vilken vård som lämpar sig för digitala vårdbesök. Sedan samarbetet med Region Halland genomfördes har Min Doktor vidareutvecklat sitt kvalitetsarbete och bland annat halverat sin förskrivning av antibiotika genom aktivt arbete tillsammans med läkarna i tjänsten.

– Vi arbetar för en ökad transparens kring digitala vårdbesök och jämför gärna våra resultat med alla andra vårdgivare. Vi hoppas därför att den studie som planerats och där Min Doktor och Region Halland redan har fått en etikprövningsansökan godkänd nu kan genomföras så att vi kan fortsätta att utveckla både samarbeten och rutiner, säger Henrik Kangro.

En tidigare utvärdering som Region Halland genomfört visar att en större andel patienter var nöjda eller mycket nöjda med kontakten med Min Doktor jämfört med de som haft kontakt med någon av Region Hallands vårdcentraler. Åtta av tio fick också den hjälp av Min Doktor som de förväntade sig. En majoritet av närsjukvårdens medarbetare som deltagit i samarbetet anger i denna utvärdering att Min Doktor bidragit till att minska köerna. En fråga som borde vara särskilt viktig för Region Halland där den tredje vanligaste anledningen till anmälningar till Patientnämnden handlar om väntetider och tillgänglighet och 33 procent av invånarna enligt en Sifoundersökning vänt sig till akuten istället för vårdcentralen, för att snabbare få hjälp.

Den rapport som Region Halland nu har tagit fram om diagnoser och läkemedelsförskrivning innehåller emellertid en hel del missuppfattningar och felaktigheter, varav flera hade kunnat förtydligas i den tidigare planerade studien. Min Doktor har därför listat de viktigaste felaktigheterna nedan.

Genomgång av rapporten Utvärdering av diagnoser och läkemedelsförskrivning från samarbetsprojekt med digital vårdgivare

Selekterad grupp patienter ger en hög grad av patienter med behov av vård

En av förutsättningarna i samarbetet var att patienter hänvisades till Min Doktor efter att sjuksköterskor på Region Halland gjort en initial bedömning och i flera fall givit inledande råd till patienterna. Därmed var urvalet av patienter selekterat på förhand. Trots detta gjorde Min Doktors läkare bedömningen i ett antal fall att patienterna antingen inte behövde ett läkarbesök eller att de behövde en fysisk kontroll. I dessa fall tog Min Doktor inte betalt av Region Halland, med följden att vårdcentralerna sparade tid och pengar. Vidare betydde denna selektering att de patienter som hänvisades till Min Doktor i de flesta fall konstaterats behöva läkarvård.

Analysen bygger på knapphändig information, inte journaler

Analysen i rapporten bygger på övergripande data och inte en genomgång av fullständiga journaler. Rapportförfattaren drar dock långtgående slutsatser om de medicinska bedömningarna utan att ha tagit del av anamnes eller bedömning och tar därmed inte hänsyn till de orsaker som ligger till grund för besluten. Därmed går det inte att annat än spekulera kring resultaten.

Antibiotikaanvändning skedde enligt gällande regler

I rapporten antyds att antibiotika förskrivits i onödan och utan erforderliga kontroller. För det första är det svårt att avgöra huruvida antalet fall som behandlas med antibiotika är högt eller lågt, eftersom det inte finns jämförande siffror från de fysiska vårdcentralerna i Halland. Trots detta ligger antibiotikaförskrivningen för den vanligaste diagnosen blåskatarr till och med under Stramas riktlinjer. Sedan genomförandet av samarbetet har Min Doktor utvecklat sitt arbete vidare och har halverat förskrivningen av antibiotika.

Min Doktors metod säkerställer rutiner för smittspårning

I rapporten anges att Min Doktor inte säkerställt att erforderlig smittspårning av allmänfarliga sjukdomar genomförts. Detta stämmer inte eftersom den metod och det förfrågningsunderlag som Min Doktor använder säkerställer att detta genomförs och att Min Doktor därmed följer alla föreskrifter.

Begränsat underlag för att dra slutsatser

Rapporten gör inte jämförelser med annan vård i Region Halland och det är därför svårt att dra säkra slutsatser om hur den digitala vården har fungerat. Därutöver har områden med mycket litet empiriskt underlag använts för att dra generella slutsatser. Rapportförfattaren använde kortfattade underlag från fyra patientfall till att dra slutsatsen att 50 procent av personer som fått antibiotika för en viss diagnos inte tagit prover. Detta är inte seriöst ur ett vetenskapligt perspektiv eftersom population är allt för liten för att dra så långtgående slutsatser. Vidare har rapportförfattaren inte tagit journalanteckningar i beaktande för denna slutsats.

Endast kostnader för vissa vårdcentraler tas upp, men inte besparingar för regionen eller samhället

I rapporten redovisar författaren att samarbetet med Min Doktor inneburit kostnader för de enskilda vårdcentralerna. Däremot redovisas inte totala kostnader eller besparingar för vare sig regionen eller samhället. Alternativkostnaden i form av patienter som fått längre väntetider och de sannolikt dyrare fysiska besök som ändå hade genomförts på andra vårdcentraler eller akutmottagningar finns inte med. Det gör inte heller vinsten av de fall där Min Doktor bedömde att ett läkarkontakt inte var nödvändig. Därmed har användandet av Min Doktor definitivt inneburit besparingar för Region Halland som helhet.

Inte heller de samhällsekonomiskt positiva effekterna tas med. Genom Min Doktors försorg har patienterna inte behövt avsätta tid och resurser för transport till och från en vårdcentral och har fått behandling tidigare än vad som varit fallet utan det stöd Min Doktor erbjudit. Dessa besparingar är ungefär lika stora som skillnaden i ersättning för ett digitalt besök och kostnaden för ett genomsnittligt besök på en fysisk vårdcentral.

Kommentarer om nationella riktlinjer tar inte hänsyn till tidsperiod när dessa tagits fram

Genomgående i rapporten hänvisas till nationella riktlinjer som om de funnits tillgängliga när projektet genomfördes, trots att flera av dessa tagits fram efter projektets genomförande. Vidare hänvisas till riktlinjer som det inte råder samstämmighet kring och som det felaktigt beskrivs som framtagna i samverkan med företrädare med kunskap om digital vård. Det ger intrycket att Min Doktor medvetet åsidosatt nationella riktlinjer under samarbetet, trots att så inte varit fallet.

Välutvecklad gemensam kvalitetssäkring

Tillsammans med Region Halland har Min Doktor gått igenom samtliga de fall där det funnits någon form av osäkerhet kring hanteringen. I några få fall bedömde Region Halland och Min Doktor gemensamt att handläggningen kunde ha hanterats annorlunda. Inget av de fall som har gåtts igenom har hanteringen bedömts utgöra någon risk för patienten. Även förskrivningen har gåtts igenom med Region Halland i detta möte. Detta är i linje med kvalitetssäkring i all vård och en naturlig del i Min Doktors interna kvalitetsarbete med en mycket hög grad av peer-review utvärdering och feedback. Detta arbete lägger grunden för en löpande utveckling av Min Doktors processer. Även detta arbete hade dock kunnat utvecklas ytterligare med hjälp av den studie som ännu inte genomförts.

Sammanfattande slutsatser

Samtliga de felaktigheter, missuppfattningar samt utlämnande av viktig information som presenterats här ger intrycket av att den som skrivit rapporten inte har haft för avsikt att ge en objektiv beskrivning av arbetet. Min Doktor bidrar gärna i arbetet med att ta fram en ordentlig vetenskapligt underbyggd rapport. Förslagsvis genom att genomföra den studie för vilken Min Doktor och Region Halland redan lämnat in och fått en etikprövningsansökan godkänd. Denna har dock Region Halland nu sagt sig inte vilja genomföra. Flera av de osäkerheter och spekulationer som nu finns i rapporten hade kunnat klargöras med en sådan studie.

För mer information:

Henrik Kangro, specialist i internmedicin och hematologi, medicinskt ansvarig läkare Min Doktor
E-post: henrik.kangro@mindoktor.se

Petronella Warg, kommunikationschef, Min Doktor
E-post: petronella.warg@mindoktor.se

Henrik Kangro

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.