Förskrivningsstatistik antibiotika

2017-06-28

Min Doktor verkar för ansvarsfull och korrekt antibiotikaförskrivning. Vi har STRAMAs rekommendationer och uppsatta mål som en mycket viktig del i vårt kvalitetsarbete. Vi ligger absolut jämförbart med dom förväntade mål som är satta, och arbetar metodiskt för att bli ännu bättre. Vi har sedan starten diagnostik (provtagning, röntgen, klinisk fysiologi) i vår tjänst, med insikt att det är enda vägen till medicinsk kvalitet och säker vård.

För att bidra till ökad transparens och underlätta jämförelse i vår och andra vårdgivares strävan att hålla hög medicinsk kvalitet, kommer vi från och med nu att regelbundet publicera förskrivningsstatistik.

UVI avser diagnoserna N300, N308, N309, selekterade i samråd med STRAMA. Vi har haft över 6.000 vårdvalspatienter som sökt för Urinvägsbesvär. 5.475 har diagnosticerats med ovan diagnoser. Av dessa har 98% behandlats med antibiotika, någon gång under ärendets handläggningstid, vilken kan sträcka sig över längre tid och innefattar provtagning vid indikation. 95 % av dessa har behandlats med rekommenderade förstahandspreparat (Selexid och Furadantin) under de gångna 12 månaderna. Nationell målnivå är 80%. Vi håller oss också under målet < 5% förskrivning av de preparat som bör undvikas (kinoloner och cefalosporiner).

ÖLI - Övre luftvägsinfektioner - avser diagnoserna J209, J229, J22-P, R05-, R059, J069, J06-P i enlighet med överenskommelse STRAMA. Av 4.623 fall har 268 patienter (6%) behandlats med antibiotika. I och med den begränsade populationen anser vi att siffran på 52% pcV förskrivning är svårvärderad, (nationellt målvärde: 75%), och vi kommer naturligtvis verka aktivt för att passera målvärdet, genom direkt feedback till behandlare, vidareutveckla behandlarstöd digitalt samt fortsatt intern utbildning.

Tonsillit avser diagnoserna J03-, J030, J038, J039, J02-, J020, J029 i enlighet med STRAMA rekommendation. 69% av patienter som fått dessa diagnoser har behandlats med antibiotika. Tittar man på vår “Halsont”-guide så är siffran betydligt lägre med 33% antibiotikabehandling. STRAMA rekommenderar att 90% av dessa patienter ska få PcV, vi har ett snitt på 88% (den gula linjen i grafen). 

Vi har möjlighet till momentan egenkontroll ner på enskild behandlare, som själv kan se sin egen förskrivning, handläggning och provtagning, i förhållande till andra behandlare. Vi arbetar med peer review läkarna emellan (såväl läkare som patient är anonymiserade) med unik möjlighet till feedback för såväl granskare som den som blir granskad. Vi arbetar med internutbildning och vi för löpande dialog med representanter för STRAMA.

Vi har sedan starten diagnostik (provtagning, röntgen, klinisk fysiologi) i vår tjänst, med insikt att det är enda vägen till medicinsk kvalitet och säker vård.

Vi har och jobbar, unikt mig veterligen, med AI-baserat behandlarstöd för även infektionsrelaterade tillstånd, byggda på Läkemedelsverkets rekommendationer, tex för faryngotonsilliter. Detta med en absolut ödmjukhet för att det är rekommendationer och kan aldrig ersätta den kompletta medicinska bilden och alla avväganden och omständigheter i det enskilda patientärendet som en läkare gör, och måste göra för att kunna fatta rätt beslut.

/Henrik Kangro, Chefläkare Min Doktor

Har du frågor? Kontakta oss på info@mindoktor.se

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.