Digitala vårdmöten kan spara miljarder - har Sverige råd att motarbeta?

2017-05-10

Om bara 10 % av de besök som idag görs på traditionella vårdcentraler istället gjordes i den digitala vårdmodellen som vi erbjuder, med nuvarande innehåll och ersättningsnivå, så skulle den direkta besparingen uppgå till ca en miljard per år. Räknar man även (uteblivna) indirekta kostnader som inkomst- och produktionsbortfall, restid och väntetid, blir besparingen totalt två miljarder/år.*

*Detta enligt en ekonomisk utvärdering av vår digitala vårdmodell som gjorts av Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet. Rapporten finns att hämta längst ner på den här sidan.

Digital vård anses kunna avlasta den fysiska vården från så mycket som hälften av de 15 miljoner primärvårdsbesök som görs varje år. Det frigör resurser i den fysiska vården för patienter med mer komplexa sjukdomar och innebär också en besparingspotential på flera miljarder om året. (PWC, McKinsey).Vad vill du använda de pengarna till? Fler sjuksköterskor? Bättre arbetsmiljö i den traditionella vården? Mer digitalisering?

När man diskuterar ersättningen för digitala vårdmöten är det viktigt att fundera på vad ett digitalt vårdbesök ska omfatta. Ett patientärende hos Min Doktor inkluderar idag även kostnader för både provtagning/röntgen och flera kontakter mellan läkare och patient, ibland över flera veckor. Allt i en och samma patientavgift och en och samma ersättning från samhället. Om ersättningsnivån sänks kommer vi att behöva se över innehållet och det leder till att färre patienter får hjälp och samhällsbesparingarna blir mindre.

Vi föreslår därför att SKL behåller den nuvarande ersättningsnivån för distansbesök och att landstingen själva initialt står för kostnaden. Detta medan man ser över det framtida uppdraget för de traditionella vårdcentralerna och hur digitala vårdmöten kan komplettera dem på bästa sätt. Sverige har inte råd att bevara gamla strukturer när det finns nya som fungerar bättre. Vilken annan bransch som helst hade anammat det nya istället för att motarbeta det.

Ställ istället krav på digitala vårdgivares kvalitet och transparens vad gäller tex patientärenden och förskrivningsmönster.

Hur mycket ska digitala vårdmöten avlasta den traditionella vården?

Min Doktors modell baseras på att läkare och patient främst kommunicerar skriftligt och asynkront (inte samtidigt) vilket gör det möjligt att både “vänta och se” om patienten blir bättre utan behandling och att följa upp hur patienten mår under eller efter eventuell behandling.

Patienten svarar skriftligt på läkarens besvärsspecifika frågor, bifogar eventuellt bilder, skickar in sitt ärende och går för att göra annat tills hon ser att läkaren skickat ett svarsmeddelande. Då kan patienten välja att läsa svaret när hon vill, och skicka egna frågor till läkaren som besvarar dem när tillfälle ges eftersom hon redan gått vidare för att bedöma ett annat patientunderlag.

Redan här har administrativt arbete sparats in för läkaren som kan utgå från färdigskriven, strukturerad datainsamling när hon påbörjar kontakten.

Detta gör det också möjligt för Min Doktor att hålla öppet dygnet runt, svara snabbt och spara in på läkaren som resurs eftersom hon inte behöver boka och passa en tid eller vara upplåst vid en videoskärm med varje patient.

Ett patientärende hos Min Doktor inkluderar även kostnader för både provtagning/röntgen och flera kontakter mellan läkare och patient, ibland över flera veckor. Allt i en och samma patientavgift och en och samma ersättning från samhället.

Ett helt patientärende = en ersättning.

Motsvarigheten vid videomöten och traditionella vårdcentraler hade inneburit att patienten fått sitta i telefonkö och väntrum, betala flera patientavgifter och samhället hade fått ersätta flera läkarbesök.

Utan provtagning och flera läkarkontakter begränsas antalet åkommor och därmed antalet patientärenden vi kan avlasta traditionella vårdcentralerna från, köerna blir längre igen och samhällsbesparingen blir betydligt mindre.

Behovet och möjligheten

Digitalisering av vården behövs för att samhället ska kunna möta en åldrande befolkning och ökande vårdbehov med bibehållen kvalitet och förbättrade arbetssätt. Nya verktyg, uppkopplade sensorer och mätinstrument som skickar information mellan patient och vårdpersonal är på väg att förändra arbetsmetoderna i vården radikalt.

Digitala läkarbesök enligt Min Doktors modell är en liten bit av pusslet,** som bidrar med ökad tillgång till vård och samtidigt både sparar in på läkaren som resurs och på de skattemedel som bekostar vård i Sverige idag.** Syftet är att besök som annars skulle ske i den fysiska lokalen istället sker genom det digitala mötet.

Digitala vårdbesök är, som med mycket annat, något som utvecklats i privata företag som sett behovet och att det offentliga självt inte hunnit eller mäktat med att ta fram nya lösningar. Därför ställer många sig nu frågan hur det offentliga ska samverka med det privata och hur digitala vårdmöten kan säkra tillgången till vård medan den offentliga vården ställer om till alla de möjligheter till effektivare arbetssätt som digitaliseringen innebär. Det är viktigt att digitala vårdgivare kan samverka med och avlasta traditionella vårdcentraler.

Vilka andra fördelar finns?

Som en innovativ snabbväxare inom ehälsa bidrar vi också till att Sverige lever upp till visionen som ledande inom ehälsa. Vi bidrar till internationell attraktionskraft och kommer att vara ett betydande tillväxtföretag vad gäller både arbetstillfällen och skatteintäkter. EU, Vinnova och olika projekt satsar hårt på att ge den här typen av företag möjligheter att starta och växa. Då är det väldigt motsägelsefullt och tråkigt att aktivt motarbetas från andra håll inom det offentliga, som på vissa håll skapar nya hinder för patienter som vill använda vår tjänst.

Att landstingen själva lägger tid på att utveckla egna lösningar som ska konkurrera med oss ser vi inte som kostnadseffektivt eller kvalitetsmässigt det rätta att göra, eftersom vi som privat vårdgivare är snabbrörlig och har både incitament och möjlighet att ständigt utveckla och hålla tjänsten på topp.

Hur förhindrar vi överkonsumtion?

Ungefär 20 % av alla ärenden som kommer in till Min Doktor är av karaktären allmän rådgivning, och hänvisas direkt till 1177, eller så är de åkommor som kräver fysisk undersökning och hänvisas dit. De här ärendena begär vi ingen ersättning för och vi betalar tillbaka patientavgiften.

Vem ska ersätta? Landsting och regioner? Enskilda vårdcentraler?

Att enskilda vårdcentraler idag får betala när deras listade patienter väljer en snabbare digital vårdkontakt är ett problem. Självklart ska deras listningspeng användas till patientens vård oavsett var den sker, men vi förstår att vårdcentraler räknar in den i sin totala verksamhetsbudget och inte hunnit ställa om till den nya verkligheten.

En sänkt ersättning skulle riskera det innehåll som finns idag och tvinga fram begränsningar. Färre patienter skulle få hjälp och samhällsbesparingarna skulle bli mindre. En höjd ersättning skulle ge ökade möjligheter att nyttja ny teknik som uppkopplade sensorer och mätinstrument i hemmet, till att ge fler vård över nätet. Vi tycker att det rätta vore att gå framåt, inte bakåt.

Vi föreslår därför att SKL behåller den nuvarande ersättningsnivån för distansbesök och att det initialt är landstingen själva som står för kostnaden. Detta medan man ser över det framtida uppdraget för de traditionella vårdcentralerna och hur digitala vårdmöten kan komplettera dem på bästa sätt.

Petronella Warg

Kommunikationschef Min Doktor

Mobil: +46 10-16 00 406

**LADDA NER BJÖRN EKMANS RAPPORT - KLICKA HÄR **

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.