Fakta om Min Doktor

2017-02-05

Varför Min Doktor

Ett ökat användande av digitala vårdmöten, oavsett vem som erbjuder tjänsten, frigör tid för både sjukvårdspersonalen och patienterna. Enligt en undersökning av YouGov har 14 % av de svarande under det senaste året besökt akuten för att de inte fick tid på vårdcentralen. Det är ett enormt resursslöseri och ett problem som inte patienten ska lastas för. Visst kan befolkningen informeras bättre om vilken typ av åkomma som lämpar sig för vilken instans, men faktum kvarstår att primärvården är överbelastad på många håll och med långa väntetider som följd. Läkarna som resurs räcker inte till med dagens system. Vi tror på rättvis tillgång till vård och att det är viktigt rätt patient får möta rätt nivå av vård. Min Doktor är ett komplement till traditionella vårdcentraler och genom att ta emot patienter med besvär som lämpar sig för digital vård ökar vi tillgängligheten till vård generellt.

Min Doktor är ett Malmöbaserat företag grundat av Magnus Nyhlén, en läkare med it-bakgrund som såg vilka möjligheter digitalisering kunde innebära för vården. Grundidén var att utveckla en tjänst som effektiviserar vårdprocessen för både läkare och patient, i en tid då en åldrande befolkning med ökande behov gör vården till en bristvara. Digitala vårdmöten gör att läkarbesök blir mer tillgängliga på lika villkor för alla oavsett geografi och varje patient som använder digitala vårdmöten frigör i sin tur utrymme i den traditionella vården, för de patienter som verkligen behöver ett fysiskt läkarbesök. För patienter med besvär som lämpar sig för digital vård, och som har svårt att komma ifrån jobbet eller som har långt till närmaste vårdcentral, kan det dygnet-runt-öppna digitala vårdmötet innebära besparingar på många timmar när de slipper såväl besvärliga transporter som tid i telefonköer och väntrum. Dessutom till en lägre kostnad för samhället.

Överkonsumtion av vård

I debatten lyfts farhågor om att digitala vårdmöten skulle öppna för en överkonsumtion av vård. Vi ser en liten risk att det uppdämda behovet faktiskt kan leda till en initial ökning, men som lägger sig när människor känner att läkaren alltid finns tillgänglig. Vi vet också att det finns människor som går och oroar sig för enklare åkommor men drar sig för att söka vård (40 % enligt YouGov-undersökning) och att en del av dem drar på sig komplikationer med utvecklad sjukdom för att de väntat för länge. Därför är vi av uppfattningen att den mänskliga och samhällsekonomiska vinsten är större än de eventuella onödiga besök som smiter igenom systemet. Frågan är också vad som är “överkonsumtion”. Har vi rätt nivå nu? Hos Min Doktor är vi noga med att styra undan alla ärenden som handlar om allmän rådgivning, till 1177. Ärenden som läkaren direkt bedömer att de kräver fysisk undersökning och vård, hänvisas direkt dit. Totalt uppgår de här ärendena till 21% av alla som kommer in till Min Doktor, och dem begär vi ingen offentlig ersättning för. Oftast betalas även patientavgiften tillbaka. Det händer ingen annanstans i vården idag.

Läkarkonsultation

Min Doktor har ett team av läkare, apotekare och ingenjörer på huvudkontoret som jobbar kontinuerligt med uppföljning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av tjänsten för både patienterna och läkarna. Vi anlitar dessutom över 80 läkare fördelade över 18 specialistområden för att ta emot patienter över nätet. De är alla kliniskt aktiva vid vanliga vårdcentraler och sjukhus och jobbar extra hos oss när de är lediga från sina ordinarie tjänster. Att läkare som jobbar extra med att ta emot patienter hos Min Doktor ska ha bisyssla godkänd från sin ordinarie arbetsgivare. Att läkare har en bisyssla, och reser till mindre orter eller utomlands för att extraknäcka på ledig tid, är väldigt vanligt. Om de istället väljer att ta emot patienter genom Min Doktor på sin lediga tid får många fler patienter vård. Alla våra läkare har svensk läkarlegitimation och de flesta är specialistläkare, som tillsammans alltså representerar 20 specialistomården, bland annat allmänspecialister, dermatologer, psykiatriker och barnläkare. Våra barnmorskor hanterar kvinnohälsa och fysioterapeuter jobbar med rehab och rörelseträning. På vår supportavdelning sitter bland annat sjuksköterskor som håller kontakt med provtagningsenheter och besvarar praktiska frågor om tjänsten men har inga sjuksköterskor som tar emot patienter. Vi har omkring 60 läkare som köar för att få jobba med oss och vi väljer med omsorg.

Hur går det till

Ett läkarbesök hos Min Doktor kan genomföras när som helst på dygnet och mötet sker nästan uteslutande genom icke simultan kommunikation. När patienten valt vilken kategori av symptom hon har besvär med, loggar hon in med sitt BankID för att därefter skriftligt besvara specifika frågor för den valda åkomman. Detta avlastar läkaren från mycket administrativt skrivarbete och ger henne ett färdigt strukturerat beslutslunderlag med patientens genomtänkta svar och beskrivning av åkomman, redan innan mötet har påbörjats. Patienten kan även bifoga bilder på till exempel ett hudutslag eller ett svalg. När läkaren plockat upp ärendet i det virtuella väntrummet kan hon svara med fler frågor, skicka patienten för provtagning, ställa diagnos och förskriva preparat. Patient och läkare läser varandras meddelanden när det passar dem och ingen av dem behöver alltså boka och passa en tid, vilket effektiviserar läkarens arbete. Vid behov kan dock telefon eller videosamtal bokas upp. Patienten upplever sig sedd och hörd hos Min Doktor, en vanlig kommentar, utöver att hon sparat tid.

Provtagning

Läkarna kan begära in bilder, boka videosamtal eller skicka patienten för provtagning på en fysisk vårdcentral när det bedöms nödvändigt för att ställa diagnos, och svaret kommer tillbaka till våra läkare från labbet precis som hos en traditionell vårdgivare. Läkaren fortsätter då sin dialog med patienten med besked om eventuella åtgärder, och skriver ut recept om behandling blir nödvändig. De få minuter som patienten är inne på det fysiska labbet är sannolikt en enorm besparing för den vårdcentralen jämfört med om patienten först skulle tagit plats i telefonkö, väntrum och inne hos läkaren både före och efter provtagningen. Vi betalar självklart respektive provtagningsenheter för provtagning och analys och välkomnar fler samarbeten för att så många patienter som möjligt i hela landet ska kunna dra nytta av fördelarna med digitala vårdbesök.

Förskrivning, Strama och kvalitetsuppföljning

Representanter för läkarkåren ställer ofta frågan om inte digitala vårdmöten innebär en risk för överförskrivning av antibiotika och vanebildande läkemedel. Läkarna som behandlar patienter hos Min Doktor jobbar i den traditionella vården till vardags och de har all anledning till att vara lika sparsamma med antibiotika (eller andra preparat) när de träffar patienter över nätet som vid fysiska möten. Vi följer Stramas riktlinjer och har samma förskrivningsmönster som traditionell vård. Självklart följer vi upp den enskilda läkarens förskrivningsstatistik och de jämför gärna sina resultat med varann. De variationer vi ser mellan enskilda läkare diskuteras med stort intresse.

Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt och jobbar aktivt med feedback från läkare, patienter och andra berörda parter för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Läkarna jobbar med anonym peer review, där de granskar handläggningen av varandras patientärenden, för att förbättra tjänsten och lära av varandra. Därför välkomnar vi kvalitetsgranskning av vår vård som liksom hos alla andra vårdgivare, offentliga som privata, bör granskas på samma villkor. Avvikelser och felaktig handläggning av patientärenden ska självklart rapporteras och utredas, oavsett hos vilken vårdgivare de sker. Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre.

Ehälsostrategier och genomförande

Det gläder oss att flera regioner har ambitionen att bli ledande inom ehälsa, bland annat Skåne där Min Doktor är grundat och fortfarande har sitt huvudkontor med 70 anställda. Numera finns också en nationell ehälsostrategi med ledorden “införande, användning och nytta”. Sverige och EU gör stora investeringar i projekt som ska stötta innovativa tillväxtföretag inom ehälsa. Det skapar en förväntan hos oss på samarbetsvilja från det offentliga, något som vi ibland men inte alltid upplever i verkligheten. Som exempel kan nämnas bemötandet av våra patienter som kommer till den offentliga vården med remisser för diagnostik, det långsamma tempot i framtagandet av e-remisser och gemensamma standarder för journalsystem - några av de frågor som Min Doktor driver och som är nödvändiga om Sverige ska ha en chans att bli bäst på ehälsa. Vi är övertygade om att landstingen måste enas om lösningar istället för att alla ska ha varsitt system och regelverk som inte synkar med de övrigas.

Patientlagen och ersättningsfrågan

Patientlagen innebär bland annat att patienten ska ha möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Vårdanalys beskriver i rapporten Hinder och möjligheter för att öka Patientlagens genomslag bland annat att ersättningssystemen i vården inte stimulerar till innovation och förnyade arbetssätt.

Region Jönköping såg tidigt möjligheterna med digital vård och beslutade i november 2016 om en annan fråga som vi själva drivit aktivt det senaste halvåret i dialog med bland annat Region Jönköping, SKL och Region Skåne, nämligen behovet av att anpassa ersättningssystemet för digitala vårdmöten. Region Jönköping kallar det distansbesök i sina ersättningsvillkor som möjliggör för patienter att söka vård digitalt oberoende av var i landet de befinner sig.

I Vårdanalys’ rapport om Vårdval och jämlik vård inom primärvården formulerar de följande: “Landstingen bör utveckla en behovsviktad ersättning som premierar både ett jämlikt vårdutnyttjande och en god tillgänglighet.” Nationella ersättningsmodeller för digital vård är inte fastställda ännu och därför ersätts digitala besök styckvis och inte med en kapitansmodell som är praxis i de flesta regioners primärvårdsmodeller. Vårdcentraler får alltså fortsatt ersättning för de patienter som listar sig där oavsett om de besöker vårdcentralen eller inte. Digitala vårdgivare listar inte på patienter utan är ett komplement till traditionella vårdcentraler, (vi konkurrerar inte om deras listningsersättning). Precis som andra vårdgivare beslutar vi inte om regelverket för ersättning utan följer det, och i nuläget ersätts Min Doktor för distansbesök genom ett samarbete med Wetterhälsan som ingår i vårdvalet Region Jönköping. Vi får alltså ta del av den ersättning som Region Jönköping fakturerar andra landsting och vårdcentraler.

De 650kr som vård på distans ersätts med sedan 1 juli 2017 omfattar hos Min Doktor flera läkarkontakter inom samma ärende, exspektans, provtagning och bild- och funktionsdiagnostik som kan vara kostsam, samt uppföljning. Vi har öppet dygnet runt och en ambition att vara den bästa vårdgivaren i branschen. Ett fysiskt läkarbesök kostar i snitt 1680 kr att producera enligt SKLs egna siffror, och därför utgör digitala vårdmöten hos Min Doktor som omfattar allt ovan och kostar 961 kr att producera men bara ersätts med 650 kr, en direkt besparing för samhället om de ersätter vad som annars skulle varit ett fysiskt läkarmöte. Som systemet är uppbyggt idag tas ersättningen ofta från vårdcentraler, ett system som kan behöva ses över. Dessutom sparar både patient och arbetsgivare pengar när patienten inte behöver ta ledigt och lämna jobbet för att besöka en vårdcentral.

Kreditering vid "felaktiga" besök och rådgivning

Om ett patientärende vid läkarbesöket enbart bedöms behöva rådgivning, eller är ett ärende som inte lämpar sig för digital vård utan behöver fysisk undersökning, hänvisar läkaren patienten vidare till 1177 respektive fysisk vårdinstans. Då begär Min Doktor inte alls någon distansbesöksersättning och i de allra flesta fall krediteras även patienten sin patientavgift. Vi jobbar aktivt med specifikationen av vilka åkommor vi behandlar och med våra frågeformulär, för att styra bort de här ärendena redan innan de nått fram till Min Doktors läkare. Vi begär självfallet inte heller ersättning för receptförnyelse eller p-pillerrecept. Notera att vid samarbetet med Momondo sker endast rådgivning vid utlandsvistelse (läkarna skriver inte ut recept eller skickar för provtagning i andra länder) och därmed begär vi ingen distansbesöksersättning för de konsultationerna.

Antal besök per capita och kostnader per vårdkontakt

Antal primärvårdsbesök per capita i den traditionella vården ligger på 1,6 enligt SLF. I ett internationellt perspektiv är detta ett mycket litet antal. Snittet i OECD är dubbelt så högt och inget av de nordiska länderna gör i närheten så få läkarbesök som vi gör i vårt land. Tittar man på kostnader per vårdkontakt i den traditionella primärvården (vården i siffror) blir det tydligt att distansbesöksersättningen för digitala vårdmöten är en besparing för det offentliga. Detta utöver miljöbesparingen när patienten inte behöver ta sig till vårdcentralen och den ökade tillgången till vård för invånarna som digitala vårdmöten bidrar med, vilket i sin tur kan hejda sjukdomsförlopp när patienten söker vård i tid. Enligt vår YouGov-undersökning uppger 4 av 10 att de oroar sig för något enklare besvär men drar sig för att söka vård.

Patientavgiften

Patientavgiften för ett läkarbesök hos Min Doktor är 250 kr. Det är den av Region Jönköping fastställda avgiften. Det är kostnadsfritt för barn upp till 20 år och för dem över 85 år och högkostnadsskydd gäller. I brist på nationell digital informationsöverföring kring högkostnadsskydd måste patienten skriva ut sitt kvitto från ett läkarbesök hos Min Doktor och visa upp det på en fysisk vårdinrättning för att få sitt högkostnadskort stämplat.

Tekniken

Hos Min Doktor jobbar ett 80-tal engagerade människor, varav flera internationellt erkända experter, med allt från it-säkerhet till mjukvaruutveckling och användarvänlighet. All kommunikation och lagring av uppgifter sker i krypterad form och omfattas av samma sekretessregler som den vanliga vården.

Forskning

För att säkerställa att digital vård verkligen gör nytta och innebär en effektivisering av vården, har vi låtit forskare vid Lunds universitet mäta den ekonomiska effekten, helt enkelt vilken besparing digital vård kan bidra till för samhället. Vi har också tre team med exjobbare som undersöker verksamheten, nyckeltal och framtida utvecklingsmöjligheter. Den som vill kan också luta sig mot de rapporter som McKinsey och PwC tagit fram om digitaliseringens potentiella betydelse för vården.

Vi välkomnar frågor och en konstruktiv diskussion kring hur digitaliseringen kan användas för att göra vården så bra som möjligt.

Den här texten uppdateras löpande.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.