Förskrivningsstatistik över antibiotika, Min Doktor

2018-08-14

Henrik Kangro, medicinskt ansvarig läkare Min Doktor

Som vårdgivare och föregångare av utveckling av digitala vårdmöten så ser jag det som vårt ansvar att vara föregångare även för transparens.

Vi har på Min Doktor sedan start av verksamheten redovisat öppet dels hur vi kan nyttja dom unika fördelarna med digital teknik i form av kvalitetssäkring som skapas i Min Doktors modell men också direkt faktisk statistik över mer konkreta mätpunkter. Handläggning gällande patienter med infektionsrelaterade kontaktorsaker är i allra högsta grad en av dessa.

Vårt utgångsläge är att det med rätt digitala modell går att förbättra förskrivningsmönster, och även förbättra patientsäkerhet generellt i vårdflödet samt att göra detta i ett system som är direkt adaptivt och uppföljningsbart. En asynkron modell, dvs där en patient-läkar dialog och bedömning inte är tidsbegränsad till det fysiska mötets minuter och plats, utan löpande över tid, i kombination med automatisering av anamnes som underlag och stöd, skapar unikt möjlighet för att uppnå dessa i varje unikt patientärende. En arbetsmetod och teknik som verkar för högre säkerhet för både patient och läkare samt främjar samhällsekonomi och ansvarstagande.

Som ytterligare stöd för teorin och komplement till våra resultat visar en amerikansk studie preliminära resultat, presenterade på AHIP expo i San Diego, Juni 2018, att det skrevs ut mindre antibiotika i telemedicin gruppen ( 37,1%) jämfört med traditionellt mottagningsbesöksgruppen ( 40.1%). Denna studie tycks också kunna visa på goda positiva jämförelser som stöd för medicinsk säkerhet och kostnadseffiktivitet. Vi inväntar med spänning på publicering och mer data.

I våra återkommande rapporter ses en tydlig trend som visar motsvarande, vad ovan studieresultat tycks indikera, vi ligger extremt bra i förhållande till val av rätt förstahandsantibiotika och i förskrivning generellt på mycket bra siffror, utefter Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer. Generellt sjunker antibiotikakonsumtionen i vårt samhälle. http://strama.se/nyheter/riket-snart-under-300-recept-1000-inv/

Utmaningen som föreligger är brist på jämförelser i vården i övrigt, det saknas statistik generellt och mätmetoder är olika, som regel antal recept/ 1000 inv, medan vi i direkt mätning kan titta direkt på varje enskilt ärende och matcha per tusen besök. Går det att jämföra dessa? Både ja och nej. Om man vill vara försiktig i det positiva perspektivet och inte trycka på procentskillnaden, 35% genomsnitt för sedvanlig konsultation jämfört med 13% i Min Doktor, så bör retoriken oavsett vara till Min Doktors nackdel, dvs borde vara högre förskrivning, då Min Doktors patienter är selekterad med högprofil mot infektionsrelaterade besvär, och då även triagerade mot högre sannolikhet för indikation av aktiv behandling, vilket gör statistiken än mer intressant och viktig.

Detta borde snarare inspirera än oroa representanter och organisationer inom området, liksom det faktum att vi ser en nationellt sjunkande antibiotika förskrivning under 2017, en period där vi nu ser 1-3% av alla primärvårdsbesök är digitala, i en i övrigt tillika sänkning av antal primärvårdsbesök generellt. Det skall inte dras några slutsatser på ovan och vi kan inte utgå från att det endast är digitala besök som återspeglas naturligtvis, men det i alla fall ett klart indicium på att oron för att antibiotikaförskrivning och primärvårdsbesök skulle öka oproportionellt i takt med digitala besök inte tycks stämma. Detta är glädjande och inspirerande för oss som utvecklar och arbetar med digitalisering i Min Doktor, med målet att förbättra sjukvården, öka kvalitet och kostnadseffektivitet.

Henrik Kangro, specialist i internmedicin och hematologi, medicinskt ansvarig läkare Min Doktor

Min Doktors patientpopulation är jämnt fördelad över regionerna till skillnad från övriga aktörer.

Min Doktors patientpopulation har en åldersprofil som dominerar över åldrarna 20-60.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.