Goda resultat för halländsk satsning på digital vård

2017-10-19

En ny rapport presenterad av Region Halland har utvärderat regionens pilotförsök med Min Doktors digitala vårdtjänster i primärvården. Utvärderingen visar att hela 85 procent av de som hänvisades till det digitala vårderbjudandet använde tjänsten. Av dessa ansåg 78 procent att de fick den hjälp de förväntat sig och omkring 69 procent är i stort nöjda med tjänsten, vilket kan jämföras med att endast 64 procent var nöjda med kontakten med sin vårdcentral.

Rapporten har tagits fram av Region Halland för att utvärdera Närsjukvårdens samarbete med den digitala vårdgivare Min Doktor under perioden vecka 40 år 2016 till vecka 13 år 2017.

Varje vecka hänvisades cirka 50 patienter från närsjukvården i Halland till den digitala vårdgivaren Min Doktor och omkring 60 procent av dessa blev ärenden hos Min Doktor. I rapporten framgår att potentialen för denna typ av vård är betydligt större än utfallet. Pilotprojektet har genomförts utan särskild marknadsföring och information till patienterna, något som enligt rapporten är en kritisk framgångsfaktor för att lyckas i framtiden. Överlag ger berörd personal positiva omdömen om samarbetet och en majoritet vill fortsätta att utveckla digitala vårdtjänster. Men det finns också en skepsis bland delar av de anställda kring kvaliteten på vården och bland annat konstateras att en längre introduktion för personalen och bättre kunskaper om vilka symptom och behov som är lämpliga att hänvisa skulle ge ett bättre resultat. Min Doktor upplever å sin sida att det varit svårt att nå ut med information till vårdpersonalen som inte alltid dykt upp till de utbildningstillfällen som erbjudits.

De vanligaste diagnoserna för de ärenden som hänvisades till Min Doktor var halsont, hosta, urinvägsbesvär och hudutslag. Detta är i stort samma diagnoser som gäller för Min Doktors patienter i resten av landet.

Den digitala vården passar inte alla. I utvärderingen framgår att omkring hälften hade föredragit ett besök och att det är framför allt yngre patienter som använt den digitala vården under piloten. En studie från Lunds universitet visar dock att det finns stora samhällsbesparingar att göra på varje besök som kan hanteras digitalt och Min Doktor har allt fler patienter även i högre ålder.

– Region Halland ligger i framkant på många områden. Att vi får vara med och utveckla tillgången till digitala vårdtjänster för regionens medborgare på ett område där Halland ligger långt före andra regioner är både roligt och viktigt, säger Daniel Persson från Min Doktor.

– Nu ser vi fram emot den jämförande studien som vi fått igenom etikprövningsansökan för att göra tillsammans med Region Halland. Ansökan innebär att vi kan dela journaldata- och patientdata mellan oss och på så vis kan följa hur patienterna varit i kontakt med dels Min Doktor och om de i efterhand även kontaktat Region Halland för samma åkomma. Då kan vi verkligen få svar på vilken avlastande effekt besöket hos Min Doktor haft, säger Daniel Persson.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.