Ivo ger tummen upp för Min Doktors verksamhet

2019-09-12

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat 13 vårdgivare som erbjuder vård digitalt direkt till patient, däribland Min Doktor. Granskningen, som även inneburit intervjuer med patienter, visar att det finns förutsättningar för en patientsäker vård och myndigheten fann inga brister i Min Doktors arbete.

– Det känns tryggt att Ivo har granskat oss och att de inte finner några brister i vårt arbete. Vi utvecklar ständigt vår patientsäkerhet genom fortbildning av våra behandlare, kollegiala granskningssystem, effektiv avvikelserapportering etc., säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Henrik Kangro menar att en av Min Doktors huvudmålsättningar är att vara bäst i branschen på att erbjuda patientsäker vård.

– Vi är en av de aktörer som har längst erfarenhet i denna, förhållandevis unga, bransch. Sedan dag ett har vi satt patienternas bästa i första rummet genom att bara ge vård när det är motiverat och genom att hänvisa patienter som vi inte bör behandla till en annan vårdnivå. Vi har byggt Min Doktors modell utifrån behov, inte tradition, och det kan vara skillnaden mellan oss och de offentliga digitala tjänsterna som bygger sina tjänster på samma systemtänk som de har i den fysiska verkligheten. Att all information finns digitalt hos oss underlättar granskning och åtgärder och vi strävar ständigt efter att förebygga avvikelser. säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Samtidigt menar Henrik Kangro att det är viktigt att vara ödmjuk för att brister kan uppstå och att ha rutiner för hur de ska hanteras.

– Vi kommer självklart att gå igenom de brister som Ivo funnit hos andra aktörer för att se om vi kan lära något av dessa. Vi kan och ska alltid bli bättre, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Om granskningen

Den 23 april 2019 gjorde IVO en inspektion hos Min Doktor. Vid inspektionen intervjuades ledning och medarbetare var för sig. IVO bedömer att Min Doktor uppfyller kraven i 3 kap. 1–4 §§, patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, på att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls.

Tillsynen har omfattat följande områden:
• Systematiskt förbättringsarbete.
• Informationssäkerhet och identitetskontroll.
• Bedömning och medicinsk handläggning.
• Läkemedelsförskrivning.
• Samverkan, informationsöverföring och remisshantering.

Mer information om Ivos granskning: https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/nyheter-2019/forutsattningar-finns-for-en-patientsaker-digital-vard/

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.