Lika villkor och förutsättningar?

2019-06-10

“Stabila spelregler är en grundpelare för såväl samhällsekonomin som för välfärden. Trots detta är privat utförd välfärd ofta utsatt för myndigheternas godtycke och tvära kast. Så även i primärvården, där privat sektor i den senaste mätningen utgör cirka 40 procent av all offentligt finansierad vård.” Det hävdar nationalekonomen Mårten Blix i en debattartikel i SVD där han också hänvisar till en rapport från det statliga Konkurrensverket som konstaterar att över hälften av vårdcentralerna i offentlig regi premieras ekonomiskt jämfört med motsvarande privat verksamhet.

I rapporten - som är från 2012 - står det också att “Samtliga landsting instämmer i att villkoren i vårdvalssystemen bör vara likvärdiga för privata och offentliga vårdgivare” och för att nå dit föreslås i rapporten att “Landstingen bör tillämpa likvärdiga villkor för egenregin respektive privata leverantörer och förtydliga eventuella skillnader i uppdragen” samt att “Landstingen bör tydligt redovisa egenregins resultat för varje vårdcentral.”

Dessa förslag har såvitt vi förstår ännu inte anammats. Branschorganisationen Vårdföretagarna redovisar att den landstingsdrivna primärvården gick med underskott i 20 av 21 landsting år 2017 - det totala underskottet uppgick till nästan 740 miljoner kronor. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL uppgav i Sveriges Radio idag (10/6) att var tredje region gick med underskott förra året, samtidigt som totalt sexton regioner försämrade sina ekonomiska resultat (mätt som kronor per invånare), bland annat på grund av åldrande befolkning - vi lever längre med fler sjukdomar.

Det är dags att på riktigt börja dra nytta av den effektivisering som digitaliseringen kan medföra. Och det finns mycket kvar att göra - om bara förutsättningarna ges.

Snart har en miljon svenska invånare fått hjälp via digitala vårdmöten - de visar tydligt vad de vill. SKL uppskattar att digitala vårdbesök idag utgör 4,5 procent av det totala antalet besök, till 1,7 procent av den totala kostnaden. Att då prata om att sänka ersättningen och dessutom lägga på vårdmoms på 25% som enbart drabbar privata vårdgivare, trots att regering och riksdag slagit fast att all vård och omsorg ska vara fri från moms, ökar ytterligare de ojämlika förutsättningar vi redan kämpar mot.

Allians för Skåne skriver i Kvällsposten om fördelarna med att "patienten själv får fylla i sina symtom och med uppföljande frågor ökar tillgängligheten ytterligare. En digital mottagning som bemannas helt med allmänspecialister gör också skillnad". Precis så som vi jobbat i fem år redan, men med flera olika specialistläkare för att kunna avlasta både sjukhus och vårdcentraler. Vi driver utvecklingen framåt, effektiviserar läkaren som resurs och höjer kvaliteten i vårdmötet. Till en lägre kostnad än vad som tidigare varit möjligt. Genom våra digitala vårdmöten blir också tillgången till vård och specialistläkare jämlik för människor hela Sverige. Regionernas svårighet att hitta dylika samarbetsformer drabbar patienten.

Det offentliga tar efter vad vi utvecklar. Låt oss fortsätta påskynda den utvecklingen.

Socialminister Lena Hallengren är tydlig - kortare vårdköer och tillgänglig vård har högsta prioritet. Låt oss digitala vårdgivare hjälpa till!

Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande, Min Doktor

Läs gärna även våra kvartalsrapporter

Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande, Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.