Min Doktor hjälper människor med kronisk ryggsmärta

2018-12-14

Min Doktor genomför ett pilotprojekt tillsammans med företaget Kaia Health för att hjälpa människor med kronisk smärta i nedre delen av ryggen. Kaia Health erbjuder så kallad multimodal smärtterapi, som enligt internationella vetenskapliga riktlinjer* är den metod man främst ska använda sig av vid detta tillstånd. Via en app på mobilen genomför man utbildning, anpassad träning och andningstekniker som syftar till att öka förståelsen för hur smärta fungerar och hur patienten kan hantera den. Projektet pågår sex månader. Långvarig smärta i muskler, skelett eller leder är ett av de kroniska tillstånd som kan behandlas framgångsrikt genom ett multimodalt omhändertagande. För att tillgodose det behovet behöver ofta flera yrkesgrupper involveras. I de fall det sker är det resurskrävande och i många fall finns inte tillgång till den kompetens som hade behövts, säger Viveka Hammelin, fysioterapeut och affärsutvecklare på Min Doktor.

Kroniska sjukdomar står för omkring 80 procent av kostnaderna inom sjukvården. Den totala samhällskostnaden bara för ryggbesvär är cirka 30 miljarder kronor per år varav direkta sjukvårdskostnader utgör cirka 3 miljarder kronor. Förutom de direkta kostnaderna för vård, innebär dessa tillstånd även höga indirekta kostnader för långvarig sjukfrånvaro samt sekundär sjuklighet till följd av lägre livskvalitet hos de drabbade, säger Viveka Hammelin, fysioterapeut och affärsutvecklare på Min Doktor.

Kaia Health är en evidensbaserad* digital tjänst som innebär en multimodal behandling av kroniska ryggbesvär. Behandlingen är till största delen automatiserad och under behandlingens gång har patienten återkommande kontakt med Min Doktors sjukgymnaster för uppföljning. Behandlingen är indelad i tre delar: Fysioterapi och rörelseträning Andnings- och avslappningsövningar Utbildning i anatomi och smärtmekanismer

Patienter med kronisk smärta har nästan alltid testat flera, ofta passiva behandlingar i form av läkemedel och manuella terapier vilket inte alltid är gynnsamt för den här patientgruppen. Med digitala verktyg ger vi patienten större möjlighet att vara aktiv och delaktig i sin behandling vilket vi tror leder till bättre och mer hållbara resultat, säger Viveka Hammelin.

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/Multimodal-rehabilitering-vid-langvarig-landryggssmarta/ https://www.kaia-health.com/publications/2017-back-pain.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-multimodal-rehabilitering.pdf

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.