Vilken roll ska digitala vårdmöten ta?

2017-05-01

Digitala vårdbesök är, som med mycket annat, något som utvecklats i privata företag som sett behovet och att det offentliga självt inte hunnit eller mäktat med att ta fram nya lösningar. Därför ställer många sig nu frågan hur det offentliga ska samverka med det privata och hur digitala vårdmöten kan säkra tillgången till vård medan den offentliga vården ställer om till alla de möjligheter till effektivare arbetssätt som digitaliseringen innebär. Det är viktigt att digitala vårdgivare kan samverka med och avlasta traditionella vårdcentraler.

Vi föreslår därför att SKL behåller den nuvarande ersättningsnivån för distansbesök och att det initialt är landstingen själva som står för kostnaden. Detta medan man ser över det framtida uppdraget för de traditionella vårdcentralerna och hur digitala vårdmöten kan komplettera dem på bästa sätt.

Hur mycket ska digitala vårdmöten avlasta den traditionella vården?

Min Doktors modell baseras på att läkare och patient främst kommunicerar skriftligt och asynkront (inte samtidigt) vilket gör det möjligt att både “vänta och se” om patienten blir bättre utan behandling och att följa upp hur patienten mår under eller efter eventuell behandling.

Patienten svarar skriftligt på läkarens besvärsspecifika frågor, bifogar eventuellt bilder, skickar in sitt ärende och går för att göra annat tills hon ser att läkaren skickat ett svarsmeddelande. Då kan patienten välja att läsa svaret när hon vill, och skicka egna frågor till läkaren som besvarar dem när tillfälle ges eftersom hon redan gått vidare för att bedöma ett annat patientunderlag.

Redan här har administrativt arbete sparats in för läkaren som kan utgå från färdig strukturerad datainsamling när hon påbörjar kontakten.

Detta gör det möjligt för Min Doktor att hålla öppet dygnet runt, svara snabbt och spara in på läkaren som resurs eftersom hon inte behöver boka och passa en tid eller vara upplåst vid en videoskärm med varje patient.

Ett patientärende inkluderar även kostnader för både provtagning/röntgen och flera kontakter mellan läkare och patient, ibland över flera veckor. **Allt i en och samma patientavgift och en och samma ersättning från samhället. **

Ett patientärende = en ersättning.

Motsvarigheten vid videomöten och traditionella vårdcentraler hade inneburit att patienten fått sitta i telefonkö och väntrum, betala flera patientavgifter och samhället hade fått ersätta flera läkarbesök.

Utan provtagning och flera läkarkontakter begränsas antalet åkommor och därmed antalet patientärenden vi kan avlasta traditionella vårdcentralerna från, köerna blir längre igen och samhällsbesparingen blir betydligt mindre.

Vad ska digitala vårdmöten innehålla?

När man diskuterar digitala vårdmöten är det viktigt att fundera på vad ett digitalt vårdbesök ska omfatta. Ett digitalt vårdbesök enligt Min Doktors modell ersätts idag via Region Jönköping med 1200 kr som distansbesök. Produktionskostnaden är 1000 kr. Det ska jämföras med ett fysiskt vårdbesök som i snitt kostar 1668 kr att producera (enl SKL).

Om bara 10 % av de besök som idag görs på traditionella vårdcentraler istället gjordes i den digitala vårdmodellen som vi erbjuder, med nuvarande innehåll och ersättningsnivå, så skulle den direkta besparingen uppgå till ca en miljard per år.

Räknar man även indirekta kostnader som inkomst- och produktionsbortfall, restid och väntetid, blir besparingen totalt två miljarder per år.

Med provtagning till hjälp och flera kontakter över tid (som lämnar utrymme för exspektans), har digital vård av vår modell möjlighet att både minska antibiotikaförskrivning och handlägga fler typer av besvär, och med hjälp av uppkopplade mätinstrument kanske digital vård kan avlasta den fysiska vården från så mycket som hälften av de 15 miljoner primärvårdsbesök som görs varje år, med en besparingspotential på flera miljarder om året. Detta enligt en studie som gjorts av Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet.

Vilka andra fördelar finns?

Som en innovativ snabbväxare inom ehälsa bidrar vi också till att Sverige lever upp till visionen som ledande inom ehälsa. Vi bidrar till internationell attraktionskraft och kommer att vara ett betydande tillväxtföretag vad gäller både arbetstillfällen och skatteintäkter. EU, Vinnova och olika projekt satsar hårt på att ge den här typen av företag möjligheter att starta och växa. Då är det väldigt motsägelsefullt och tråkigt att aktivt motarbetas från andra håll inom det offentliga.

Att landstingen själva lägger tid på att utveckla egna lösningar som ska konkurrera med oss ser vi inte som kostnadseffektivt eller kvalitetsmässigt det rätta att göra, eftersom vi som privat vårdgivare är snabbrörlig och har både incitament och möjlighet att ständigt utveckla och hålla tjänsten på topp.

Hur förhindrar vi överkonsumtion?

Ungefär 20 % av alla ärenden som kommer in till Min Doktor är av karaktären allmän rådgivning, och hänvisas direkt till 1177, eller så är de åkommor som kräver fysisk undersökning och hänvisas dit. De här ärendena begär vi ingen ersättning för och vi betalar tillbaka patientavgiften.

Vem ska ersätta? Landsting och regioner? Enskilda vårdcentraler?

Att enskilda vårdcentraler idag får betala när deras listade patienter väljer en snabbare digital vårdkontakt är ett problem. Självklart ska deras listningspeng användas till patientens vård oavsett var den sker, men vi förstår att vårdcentraler räknar in den i sin totala verksamhetsbudget och inte hunnit ställa om till den nya verkligheten.

En sänkt ersättning skulle riskera det innehåll som finns idag och tvinga fram begränsningar. Till exempel skulle kanske patientens möjlighet till provtagning och flera läkarkontakter behöva tas bort.

Vi föreslår därför att SKL behåller den nuvarande ersättningsnivån för distansbesök men att det initialt är landstingen själva som står för kostnaden. Detta medan man ser över det framtida uppdraget för de traditionella vårdcentralerna och hur digitala vårdmöten kan komplettera dem på bästa sätt.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.