Fakta om förskrivning - Min Doktor

2017-05-17

Min Doktor är ett relativt ungt bolag med ambitionen att göra en alltmer pressad primärvård mer tillgänglig på lika villkor för alla. Vi är 75 mycket engagerade människor på huvudkontoret i Malmö som jobbar kontinuerligt med att utveckla och förbättra en tjänst som hjälper patient och läkare att mötas på ett sätt som är lika tryggt och hur man än väljer att vända och vrida på det, onekligen mer kostnadseffektivt och tidssparande för båda parter. Vi utvecklar och förbättrar tjänsten fortfarande och för därför dialog med både offentliga och privata aktörer och organisationer samt våra 55 läkare för att se hur vi kan vara till största möjliga nytta för patienter och samhälle. Att samarbeta för att komma framåt och utvecklas tillsammans måste vara bättre än motsatsen, anser vi.

Med anledning av pågående debatt om digital vård och förskrivning av antibiotika, skriver vår medicinskt ansvarig läkare här ett utlåtande:

– Vi verkar för korrekt antibiotikaförskrivning. Vi har STRAMAs rekommendationer och uppsatta mål som en mycket viktig del i vårt kvalitetsarbete och redovisar även detta till Region Jönköping. Vi ligger absolut jämförbart med dom förväntade mål som är satta, och arbetar metodiskt för att bli ännu bättre.

Vi har löpande registrering av ovan, arbetar med och utefter STRAMAs nationella riktlinjer och rekommendationer i interna riktlinjer. Vi har möjlighet till momentan egenkontroll ner på enskild behandlare, som också kan se sin egen förskrivning, handläggning och provtagning, i förhållande till andra behandlare. Vi arbetar med peer review läkarna emellan (såväl läkare som patient är anonymiserade) med unik möjlighet till feedback för såväl granskare som den som blir granskad. Vi arbetar med internutbildning, vi har även träffat Strama och önskat och välkomnat extern utbildning via dem.

Vi har diagnostik (provtagning, röntgen, klinisk fysiologi) i vår tjänst redan sedan vi startade, med insikt att det är enda vägen till medicinsk kvalitet och säker vård.

Vi har och jobbar, unikt mig veterligen, med AI-baserat behandlarstöd för även infektionsrelaterade tillstånd, byggda på Läkemedelsverkets rekommendationer, tex för faryngotonsilliter. Detta med en absolut ödmjukhet för att det är rekommendationer och kan aldrig ersätta den kompletta medicinska bilden och alla avväganden och omständigheter i det enskilda patientärendet som en läkare gör, och måste göra för att kunna fatta rätt beslut.

Vår utmaning är att vi är inte perfekta, och för att ge ytterligare eld i den brasan, kommer aldrig att bli det heller, men om det är den satta gränsen för att verka som vårdgivare eller bedriva vård i Sverige, så får vi nog stänga ner samtliga vårdande instanser i riket.

Eller är det så att övrig vård i Sverige är 100% korrekt - i detta fall vad gäller följsamhet till antibiotika behandling och STRAMA rekommendationer? Ingen vet eftersom de inte kan följas upp lika noggrant som vi kan då vi är helt digitaliserade.

Vidare är det också så att vi har en helt annan patientfördelning jämfört med en traditionell vårdgivare (till en fysisk vårdcentral söker sig andra typer av åkommor som inte bara handlar om medicinering - det kan handla om vrickade fötter, skrapsår, hjärtbesvär och kroniska sjukdomar) vilket gör en jämförelse rakt av per antal patienter som söker vård än mer osäker och tveksam i sammanhanget. Detta är även STRAMA i detta fall fullt medvetna om och vi har gemensamt försökt titta på möjligheter att kunna mäta både i jämförelse, men kanske även hitta en metod som skulle kunna bidra till förbättringar av studier och statistiskt material för övriga vårdgivare också.

Tyvärr valde man inte den vägen denna gången.

Sammanställningen som har gjorts i Region Jönköping vad gäller handläggning av patienter med tonsillit i Min Doktors tjänst är alltså tagen ur begränsad inrapporterad data, (godkänd som nivå för journalanteckning av regionen, skall tilläggas.)

Vad som saknas i denna sammanställning, för att kunna bedöma om rätt handläggning av tonsillit skett eller ej är alltså: information om Centorkriterier, om provtagning gjorts eller ej, om provresultat varit positivt eller negativt, anamnes för tex allergier, detaljer i medicinskt förlopp, konsultationen och dialogen och därmed läkarnas beslutsgrund.

I vissa ärenden framkommer delar av detta, men högst varierande och framförallt inte som ett statistiskt underlag att våga göra en tolkning av eller ens göra en meningsfull rapport.

Detta har meddelats från mig upprepade gånger, erbjudande om att bidra och plocka fram data för att öka riktigheten i jämförelsen, men jag har tyvärr inte fått gehör.

Jag tror faktiskt ingen läkare, eller annan yrkeskategori eller verksamhet skulle acceptera att bli bedömd på de villkoren.

Jag utgår från att alla inser att läkarkonst är ett hantverk, varje bedömning har flera facetter, varje patient och situation är unik, och det är grunden i min bild för att det inte finns någon bra jämförande studier eller uppföljningsmått, det är komplext och svårt att göra representativt.

Förskrivningsstatistik från e-hälsomyndigheten och Min Doktor Maj 2016 till April 2017:  Under perioden ovan hade vi ca 70 000 besök i vår tjänst. Av dessa bedömdes 33 492 efter besöket ha en infektion. Dessa 33 492 fördelades på 30 926 vuxna och 2 566 barn. Det totala antalet antibiotikarecept under samma period var enligt e-hälsomyndigheten 12 372. Antibiotikatrycket på den totala antalet besök är därmed 12 372 / 70 000, dvs 17%. Antibiotikatrycket på infektionssjukdomarna är därmed 12 372 / 33 492, dvs 37%.

I en studie publicerad i läkartidningen 2013 (Citat 2013;110:C:D:E:Z) var antibiotikatrycket för infektionsrelaterade besök i primärvården 2010 44%. En jämförelse med resultaten i studien ger följande:

Jag tror och hoppas att STRAMA har ett genuint intresse att samarbeta och hjälpa oss, precis som andra vårdgivare, att tillsammans jobba för en sund användning och förskrivning av antibiotika. Jag välkomnar deras och andras fortsatta konstruktiva engagemang, under tiden vill jag återigen poängtera att vi arbetar konsekvent med att förbättra vår verksamhet, på alla punkter, inte pga tex STRAMA utan för att det är vår ambition, skyldighet och insikt, att kvalitet och patientens bästa alltid ska sättas i första rummet.

Henrik Kangro, Chefläkare Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.