Om Min Doktor

Vi drivs av hur en patientsäker vård kan bli mer effektiv och bidra till ökad tillgänglighet och därmed jämlikhet. En god och nära vård för invånare oavsett var man bor.

Digitalt när det går, fysiskt när det behövs

Min Doktor är Sveriges första digitala primärvårdgivare, grundat 2013 av läkaren Magnus Nyhlén. I dag hanterar vi all vård som är möjlig att ge inom primärvården digitalt, från enklare åkommor till komplicerade och kroniska besvär. Läs här om olika besvärsområden som patienter kan söka vård för digitalt.

Min Doktor har flera vaccinationsmottagningar, där patienter får hjälp med vaccination, enklare åkommor och hälsotester. Min Doktors vårdcentral & BVC i Nyköping, som för övrigt rankas högst i Nyköping, bedriver primärvård på uppdrag av Region Sörmland.

 • Över tre miljoner genomförda patientärenden

 • Vi kvalitetsgranskar vart 20:e ärende – varje dag

 • Kontinuitet – 96 procent av patienterna får träffa samma läkare vid återbesök

Se film om hur Min Doktor fungerar

Trygg vård sedan 2013

 • Juni 2013 grundades Min Doktor.

 • Hösten 2013 tas den första patienten emot.

 • 2015 sker den första större investeringen.

 • 2016 vinnare årets tillväxtbolag 2016 - Serendipity Challenge.

 • 2016 IT i vården-priset 2016 - Computer Sweden, Dagens Medicin.

 • 2016 Årets affärsmodellsutmanare 2016 - Affärsvärlden & Cordial.

 • 2017 Årets startup 2017 - Nordic Startup Awards.

 • 2018 öppnar våra första fysiska mottagningar.

 • 2019 öppnar Min Doktor Vårdcentral och BVC i Nyköping.

 • 2021 öppnar Min Doktor mobila vaccinationsmottagningar.

 • 2021 förvärvas Docly.

 • 2022 har Min Doktor genomfört över 3 miljoner patientärenden - var 10e svensk har använt Min Doktor.

 • 2023 Min Doktor fyller 10 år och instiftar årligt stipendium för att främja utvecklingen av digital vård.

Företagsfakta

 • Grundat 2013

 • VD Jonas Vig

 • Medicinsk ledningsansvarig läkare Digital Loreto Ferrada

 • Medicinsk ledningsansvarig läkare Vård & Vaccin Harald Zetterquist

 • Styrelseordförande Birgitta Stymne Göransson

 • Styrelseledamöter Jan Prokopec, Magnus Nyhlén, Monika Magnusson, Mårten Forste

 • Organisationsnummer 556934-0580

 • Postadress MD International AB, Box 430, 201 24 Malmö

Ledningen

 • Chief Executive Officer (VD) Jonas Vig

 • Chief Commercial Officer Jonas Bäckström

 • Chief Medical Officer Harald Zetterquist

 • Chief People Culture Officer Charlotte Holmgren

 • Chief Product Officer Jonas Sellergren

 • Finance Director Sofia Herrström

Ägare & ekonomi

Min Doktor ägs till 49 procent av Apotek Hjärtat, till 19 procent av EQT Ventures och resterande delar ägs av grundare, affärsänglar och institutionella investerare. Se våra nyckeltal på merinfo.se.

Vårt digitala verktyg

Min Doktors digitala tjänst är ett av Europas ledande beslutsstöd för att effektivisera och kvalitetssäkra primärvården. Den tekniska plattformen har tagits fram i egen regi och utvecklas kontinuerligt med ambitionen att ständigt införliva nya tekniska lösningar som stöttar vår vårdpersonal med effektivisering och kvalitet.

Den tekniska plattformen, som också är ett journalsystem, har bred funktionalitet och omfattar triagering, beslutsstöd, administrationshjälp samt chatt/telefon/video. Kommunikation mellan patient och behandlare sker främst genom skriftlig dialog – så kallad asynkron chatt – med möjlighet till telefon/video. Plattformen underlättar för vårdpersonalens administration, och de kan fokusera på att hjälpa patienten.

Patientens svar på inledande frågor samt följande chatt med behandlare, sparas och utgör journal. När det är medicinskt motiverat remitteras patienten till provtagning, självtest, röntgen eller specialistmottagning. Behandlaren gör i slutet en medicinskt sammanfattande journalanteckning som delas med patienten.

Min Doktor är sedan 2022 uppkopplat mot NPÖ, nationell patientöversikt.

Ökad tillgänglighet, kortare vårdköer

Min Doktor drivs av hur en patientsäker vård kan bli mer effektiv och bidra till ökad tillgänglighet och därmed jämlikhet. En god och nära vård för invånare oavsett var man bor. Tillgänglighet innebär bland annat att det ska vara lätt att söka vård, vilket framgår av Hälso- och sjukvårdslagen kap 13.

Det bör framhållas att Min Doktor inte tillhandahåller en tjänst där “man kan höra av sig och få med hjälp med vad för något som helst”, utan vi behandlar de åkommor som kan behandlas digitalt och de besvär som behöver vård. Här kan du läsa mer om exempel på besvärsområden som patient kan söka vård för digitalt.

Digital vård i Min Doktors regi innebär för patienter snabb tillgång till medicinsk bedömning och vid behov behandling – dygnet runt alla årets dagar, utan att boka tid, utan att ta ledigt från jobbet, utan att sitta i telefonkö eller väntrum. På så vis får fler patienter vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas, vilket frigör tid och resurser för de patienter som bäst behöver fysiska läkarbesök.

Vi satsar allt mer på kronikervård, vilket kortar köerna, exempelvis avseende astma. Min Doktor kan som första vårdgivare diagnostisera astma helt digitalt med hjälp av spirometer som skickas hem till patient. Dagliga mätvärden ger underlag för diagnos inom 2 veckor. Detta ersätter tre till fyra fysiska vårdbesök och ett tidsspann på flera månader, dessutom till en bråkdel av kostnaden.

För samhället i stort innebär digital vård en kostnadsbesparing, eftersom digitala vårdmöten ersätts lägre än vad fysiska vårdmöten kostar att producera. Ett digitalt läkarbesök ersätts med 500 kronor (inklusive eventuell patientavgift), vilket kan jämföras med ett utomlänsbesök på fysisk vårdcentral som ersätts med cirka 2000 kronor (siffran varierar från 1 800 till 3 000 kronor efter sjukvårdsregion). Enligt SKR utgör digital läkarvård 11 procent av samtliga läkarkontakter i primärvård till 2 procent av totalkostnaden för primärvården.

Patientsäkerhet och kvalitet

Hur säkerställs kompetensen hos den digitala vårdpersonalen?

För att säkerställa en hög kompetens i vårdmötet måste den kontrakterade läkaren vara specialist eller ha fullgjort minst 50 procent av ST-tjänstgöring. Merparten av läkarna har allmänmedicinsk inriktning, men även andra specialiteter förekommer där läkare har längre erfarenhet av arbete på vårdcentral. Mixen av kompetenser och specialiteter från hela landet bidrar till lärande och ger möjlighet till kollegial rådgivning för bättre och säkrare handläggning av patientens besvär. Vi kvalitetsgranskar vart 20:e ärende varje dag (så kallad peer review), har återkommande webbinarier med medicinskt innehåll, olika events och betalar viss ersättning för deltagande i annans utbildning. Läs mer om Min Doktors utbildning för vårdpersonal.

Vem sköter driften av digitala plattformen?

Min Doktor har anställda systemutvecklare och tekniker som tagit fram, servar och utvecklar plattformen. Våra jurister säkerställer att juridiska krav uppfylls. Kvalitetssamordnare kvalitetsgranskar allt innehåll och all utveckling ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Den dagliga driften leds precis som i fysisk vård av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga läkare och arbetsledare. Den tekniska plattformen, chatten och all skriftlig data ger unika möjligheter att följa upp, granska och lära på såväl individ- som organisationsnivå och därigenom säkerställa en god vård.

Hur säkerställs kvalitet och kontinuitet i vården?

Min Doktor jobbar systematiskt med kvalitet och kontinuitet. Patienten får via enkät bedöma upplevelsen av vårdbesöket och ges möjlighet att vid behov komma tillbaka till samma läkare för uppföljning. Patienter som gör återbesök får till 96 procent träffa samma läkare. Vart 20:e ärende granskas varje dag (peer review) och det hjälper oss att se mönster, förstå risker, säkra kvalitet och det är en brunn att ösa ur för nytt lärande att dela med nya läkarkollegor. Vi följer också upp statistik över förskrivning systematiskt, både i stort – exempelvis antibiotikaförskrivning – men också för att se om någon enskild läkare sticker ut.

Läs vår patientsäkerhetsberättelse och mer om vårt kvalitetsarbete på denna sida.

Vaccinationsmottagningar

September 2018 investerade ICA Gruppen genom Apotek Hjärtat i Min Doktor för att bidra till att tillgängliggöra vården. Genom att kombinera Min Doktors digitala tjänst med Minutklinikerna, som då fanns anslutning till flera Apotek Hjärtat, kunde patienten få hjälp både via nätet och på mindre mottagningar som bemannas av sjuksköterskor. Minutkliniken blev genom förvärvet en del av Min Doktor som snabbt öppnade fler mottagningar.

Vaccinationsmottagningarna utför främst vaccinationer, både privatfinansierade och på uppdrag av regioner. Min Doktor var en viktig aktör under covid-19 pandemin och bidrog med såväl testning som massvaccinering mot covid-19. 2021 öppnade Min Doktor upp mobila mottagningar under sommarhalvåret. Under 2023 inledde Min Doktor en tydlig expansionsplan för att kunna hjälpa fler med vaccination genom mindre vaccinationsmottagningar på apotek.

Vårdprofessionella

Vi är runt 400 medarbetare som varje dag arbetar för att göra vården mer tillgänglig, däribland alla våra erfarna sjuksköterskor på våra vaccinationsmottagningar. Runt 200 läkare, fysioterapeuter, barnmorskor och psykologer arbetar deltid hos oss och tar hand om dig när du behöver det.

Vår värdegrund Vår värdegrund "Vi är empatiska och ambitiösa nytänkare med ett glatt hjärta" har tagits fram av oss som jobbar här, och tillsammans arbetar vi för att levandegöra värdegrunden. Se våra lediga jobb här.

Min Doktor är kollektivavtalsanslutna och medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.

Vårt huvudkontor är i Malmö och vi ingår i Vårdval Primärvård i Sörmland.

Stipendium för uppsats inom digital vård

Min Doktors årliga stipendium på 10 000 kronor delas ut till årets bästa uppsats inom ämnesområdet digital vård. Syftet är att främja utvecklingen av digital vård och stärka dess ställning i Sverige.

Sök Min Doktors stipendium

Är du patient och har frågor om ditt ärende eller vill lämna synpunkter? Mejla support@mindoktor.se eller använd formuläret på kontaktsidan.

Kallelse till årsstämma MD International AB 11 juni.