Vårt kvalitetsarbete

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led, från utveckling av nya behandlingsområden till utvärdering och uppföljning av patientärenden.

Att arbeta i en digital miljö ger oss unika möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbete. Min Doktor har beslutsstöd, riktlinjer och påminnelser inbyggda i vår tjänst. Vi sätter upp nyckeltal och mätbara mål som vi följer upp i realtid, exempelvis har vi på så sätt sänkt vår antibiotikaförskrivning. Vår digitala miljö gör även att vi lätt kan följa upp och åtgärda eventuella avvikelser.

Vi använder den CE-märkta plattformen som vi själva utvecklat. Vi nyttjar digitaliseringens snabbhet och anpassar vårt verktyg efter nya behov, behandlingsrekommendationer eller säkerhetsindikatorer.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är de kollegiala granskningar – peer review – som läkarna gör. Vart 20:e patientärende anonymiseras och granskas. För läkarna bidrar detta till lärande för både den som granskar och granskas.

Vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete genomsyrar allt vår arbete. Vi arbetar ständigt för att ge dig en så snabb, säker och tillgänglig vård som möjligt.

Läs vår patientsäkerhetsberättelse för 2021

Lex Maria-anmälningar