Vårt kvalitetsarbete

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led, från utveckling av nya behandlingsområden till utvärdering och uppföljning av patientärenden.

Att arbeta i en digital miljö, den CE-märkta plattformen som vi själva har utvecklat, ger oss unika möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbete. Min Doktor har beslutsstöd, riktlinjer och påminnelser inbyggda i vår tjänst. Vi sätter upp nyckeltal och mätbara mål som vi följer upp i realtid, exempelvis har vi på så sätt sänkt vår antibiotikaförskrivning. 

Hos oss påbörjas anamnesupptagningen redan innan patienten kommit i kontakt med en läkare. Genom digitala frågeformulär speciellt framtagna för varje besvärsområde säkerställs att viktig och relevant information samlas in och presenteras för behandlaren på ett strukturerat och överskådligt sätt. I en del formulär ombeds patienten ladda upp bilder eller en kort videosekvens för att behandlaren ska kunna få en fullständig bild av patientens besvär. Vid behov kompletteras underlaget med exempelvis provtagning, testning eller röngten.

Efter att patienten svarat på frågeformuläret sker kontakten med behandlaren oftast asynkront, där behandlaren och patienten kommunicerar via meddelanden, men kan vara synkront vid behov. Konversationen mellan patient och behandlare och handläggningens olika steg dokumenteras och sparas som en del av patientens journal. Både läkaren och patienten har möjlighet att initiera ett återbesök för att följa upp exempelvis effekten av insatt behandling. Patienten har alltid möjlighet att ta del av ärendet i efterhand. 

Vi arbetar systematiskt med uppföljningar vad gäller exempelvis diagnossättning, följsamhet till riktlinjer, Strama och förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Detta i syfte att både se mönster och fånga individuella avvikande beteenden. Vår digitala miljö gör även att vi lätt kan följa upp och åtgärda eventuella avvikelser. Vi nyttjar digitaliseringens snabbhet och anpassar vårt verktyg efter nya behov, behandlingsrekommendationer eller säkerhetsindikatorer. Den digitala plattformen ger oss alltså en unik möjlighet till full transparens i vårdbesöket.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är de kollegiala granskningar – peer review – som läkarna gör. Vart 20:e patientärende anonymiseras och granskas. För läkarna bidrar detta till lärande för både den som granskar och granskas.

Vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete genomsyrar allt vår arbete. Vi arbetar ständigt för att ge dig en så snabb, säker och tillgänglig vård som möjligt.

Läs vår patientsäkerhetsberättelse för 2023