Användarregler

Min Doktors värdegrund bygger på hänsyn, omtanke och respekt. När du använder Min Doktor ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

  • Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk.

  • Använd inte ett språkbruk som är diskriminerande vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  • Hot eller trakasserier är inte tillåtna hos Min Doktor. Med hot avses ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/eller handling som ämnar vålla någon obehag eller skada.

  • Min Doktors behandlande personal får endast kontaktas inom ramen för ett ärende hos Min Doktor.