Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan den privata vårdgivaren MD International AB, org. nr 556934-0580, med adress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö (”Min Doktor” ), och dig som är enskild användare av Min Doktors digitala tjänsteutbud (”Tjänsten”) i egenskap av patient (“Kunden”).

Min Doktor tillhandahåller en digital vårdcentral med den hälso- och sjukvård som är möjlig att ge via en digital applikation med kommunikation och interaktion mellan behandlare och patient. Villkoren, instruktioner, policys samt mer information om Min Doktor finns tillgängliga på www.mindoktor.se samt i Tjänsten.

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kan upplevas som akuta eller med mycket allvarliga och hastigt påkomna symtom. I sådana situationer ska Kunden ringa 1177 eller i akuta situationer 112.

Användarregistrering

För att kunna använda Tjänsten måste Kunden kunna legitimera sig med e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID). Kunden registrerar sina användaruppgifter i samband med att Kunden för första gången väljer att använda Tjänsten. Därefter kan Kunden logga in med hjälp av e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) för att komma åt Tjänsten.

Kunden måste vara minst 16 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse personlig medicinsk konsultation avseende Kunden själv. Det är inte tillåtet att nyttja tjänsten som ombud åt någon annan person. Dock har vårdnadshavare möjlighet att använda Tjänsten för barns räkning. Barn under 16 år registreras på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren. Min Doktor behandlar inte barn under sex månader.

Vad som anges om åldersgränser gäller inte i den mån det finns en överenskommelse mellan Min Doktor och dess samarbetspartner om att denna samarbetspartner inte behandlar personer under 18 år.

Min Doktors ansvar

Min Doktor utför Tjänsten med iakttagande av gällande lagstiftning och regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) samt tillämpliga föreskrifter. Min Doktor ansvarar för att vårdpersonal inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk legitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

Min Doktor baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Kunden lämnat i frågeformulären, genom bifogade bilder/andra dokument, de eventuella prover eller andra undersökningar som utförts samt det som framkommer i chatt, telefon- eller videosamtal med Min Doktor. Min Doktors ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter Kunden lämnar överensstämmer med verkligheten.

Min Doktor kan inte garantera att Tjänsten tekniskt sett kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för Kunden att använda Tjänsten. Min Doktor ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat följer av lag. Min Doktor är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Min Doktors sida.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att

  • vid akut, plötslig eller successiv försämring av det behandlade tillståndet, ringa 1177 eller i akuta situationer 112;
  • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där Kunden är behörig enligt ”Användarregistrering” ovan;
  • endast dela information som är korrekt och avser Kunden eller information avseende barn som Kunden är vårdnadshavare för;
  • endast dela bilder som är aktuella och föreställer Kunden eller information avseende barn som Kunden är vårdnadshavare för. Att dela bilder föreställande andra personer eller på annat sätt använda falska handlingar i kontakter med Min Doktor kan utgöra en brottslig handling;
  • de kontaktuppgifter Kunden lämnat till Min Doktor är aktuella och uppdatera kontaktuppgifterna vid förändring av dessa;
  • inte ge någon annan person tillgång till sin e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) eller på annat sätt åtkomst till Kundens inloggning till Min Doktor;
  • genast kontakta Min Doktors support om Kunden misstänker eller borde misstänka att någon annan person fått tillgång till Kundens e-legitimation eller på annat sätt till Kundens inloggning till Tjänsten;
  • inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) Kunden inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Min Doktor eller tredje man.
  • inte uttrycka sig kränkande, hotfullt eller diskriminerande i chatt, över video eller telefon mot någon i tjänsten och heller inte utöva trakasserier.

Pris och betalning

Priser och avgifter för nyttjande av Tjänsten framgår gällande prislista som finns tillgänglig på www.mindoktor.se. Priser och avgifter varierar beroende på var Kunden är folkbokförd. Kunden kan använda frikort för vård som omfattas av högkostnadsskydd om kunden är berättigad till högkostnadsskydd.

Betalning sker via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Min Doktor förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om inte betalning sker enligt Villkoren.

Min Doktor är ansluten till tjänsten e-frikort. E-frikort innebär att uppgifter om frikort registreras automatiskt under förutsättning att Kunden är folkbokförd i en region som är ansluten till e-frikort. Min Doktor kan efter Kundens samtycke svara på frågor om eller ta del av uppgifter om inrapporterade besök av andra vårdgivare för att uppnå högkostnadsskydd. Min Doktor kommer då att efterfråga Kundens samtycke.

Mer information om frikort och e-frikort finns tillgänglig på www.mindoktor.se samt i Tjänsten. Kund som är registrerad i e-frikort har rätt att begära utträde ur e-frikort. För att begära utträde kontakta Min Doktors support.

Avtalsperiod och uppsägning

Villkoren om Tjänsten gäller tills vidare. Min Doktor och Kunden har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Min Doktor på privacy@mindoktor.se för borttagning av konto.

Min Doktor kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Force Majeure

Om Min Doktors fullgörande av dess åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Min Doktor inte kunnat råda över och vars följder Min Doktor inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig eller krigsfara, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter

Min Doktor behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy. Integritetspolicyn innehåller information om Min Doktors personuppgiftsbehandling samt information om Kundens rättigheter. Integritetspolicyn finns tillgänglig på www.mindoktor.se.

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Min Doktor är från och med den 22 november 2022 ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ). NPÖ är ett nationellt system för sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär att Kundens journal finns tillgänglig för andra vårdgivare än Min Doktor som Kunden söker vård hos. För att en annan vårdgivare ska få ta del av Kundens journal krävs att Kunden samtycker till det. Kundens patientjournal är också tillgänglig på 1177.se via den nationella tjänsten “Journalen”.

Kunden har rätt att motsätta sig att vara en del av sammanhållen journalföring genom att spärra journaluppgifter från att vara en del av sammanhållen journalföring. För att spärra journaluppgifter kontakta Min Doktors support.

Mer information om sammanhållen journalföring och Journalen finns tillgänglig på www.mindoktor.se samt i Tjänsten.

Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt samt alla övriga immateriella rättigheter till Tjänsten och där publicerat material, Min Doktors varumärke samt allt övrigt material som tillhandahålls av Min Doktor till Kunden tillhör Min Doktor med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Min Doktors material som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor är förbjudet. Min Doktor förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av Min Doktors immateriella rättigheter.

Om immateriella rättigheter skulle uppkomma som ett resultat av Kundens användning av Tjänsten tillfaller dessa immateriella rättigheter Min Doktor med ensamrätt.

Villkorsändringar och överlåtelse

Min Doktor har rätt att ensidigt göra ändringar i dessa Villkor. Min Doktor ska publicera de nya Villkoren på www.mindoktor.se. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot Kunden när Kunden, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren. De nya Villkoren ersätter då alla tidigare Villkor.

För att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Villkor har Min Doktor rätt att använda underleverantörer. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa Villkor.

Tvist, tillämplig lag och synpunkter

För Villkoren (inklusive denna punkt) ska svensk rätt tillämpas. Tvister med anledning av Villkoren ska avgöras av allmän svensk domstol.

Kunden har möjlighet att lämna synpunkter på vården direkt till Min Doktor. Kunden har en lagstadgad rätt att vända sig till patientnämnden i sin region eller till Inspektionen för vård och omsorg. Mer information om Kundens möjligheter att lämna synpunkter finns tillgängligt på www.mindoktor.se.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 22 november 2022.