Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO 18 feb 2021

Min Doktor lämnade den 16/2 in fyra ärenden med anledning av vårdskada samt risk för allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. De aktuella ärendena har handlagts såväl i den digitala tjänsten som på fysisk mottagning.

Uppdatering: Vi har fått beslut från IVO angående nedan avvikelser. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.


Min Doktor
 lämnade den 16/2 in fyra ärenden med anledning av vårdskada samt risk för allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. De aktuella ärendena har handlagts såväl i den digitala tjänsten som på fysisk mottagning.

Ärende ett “risk för allvarlig vårdskada” gäller ett vaccinationsärende.

Ärende två “risk för allvarlig vårdskada” gäller en felaktig förskrivning.

Ärende tre “risk för allvarlig vårdskada” gäller en felaktig förskrivning.

Ärende 4 “vårdskada” gäller en felaktig förskrivning.

Min Doktors bedömning efter de interna avvikelseutredningarna är att tre av de fyra avvikelserna beror på att behandlaren frångått riktlinjer och/eller inte tagit hänsyn till journalsystemets inbyggda varningssignaler. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka beslutsstöd och fortsatt utföra kvalitetsgranskning. Samtliga behandlare på Min Doktor har informerats om händelserna i lärande syfte.

– Vi har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Därför kan vi också snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi, våra patienter eller medarbetare uppmärksammar brister. Det gör inte händelser som redan hänt mindre beklagliga, men vi kan jobba effektivt för att förebygga nya avvikelser, säger Henrik Kangro, specialist i hematologi och internmedicin, medicinsk chef Min Doktor.

Vårdgivaren Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt 1,6 miljoner patientärenden och lämnat in totalt 12 lex Maria-anmälningar (inklusive dessa). Under 2019 (2020-siffror finns inte att tillgå nationellt än) gjordes totalt 2 270 lex Maria-anmälningar av samtliga vårdgivare i Sverige.

– Min Doktors avvikelsehantering syftar till att identifiera brister och risker i vårdprocessen för att ständigt stärka och förbättra kvalitet och patientsäkerhet, säger Henrik Kangro.

– En anmälan till IVO innebär att vi kan få värdefull återkoppling på vårt kvalitetsarbete. Det handlar också om att dela med sig av insikter och förbättringsåtgärder så att vi vårdgivare kan lära av varandra**,** säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Ytterligare en vårdskada utreds för lex Maria-anmälan och kommer att lämnas in till IVO inom kort.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.