Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till IVO 15 mars 2022

Min Doktor har skickat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Ärendet rör en patient som sökte vård hos Min Doktor för bedömning av en hudförändring. 

Uppdatering 15/11 2022 : Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

Behandlande läkare bedömde att det rörde sig om en ofarlig hudförändring. Vid ett senare besök på patientens vårdcentral fick patienten hudförändringen undersökt igen. Provtagning visade då att det var ett malignt melanom. Det går inte att med säkerhet avgöra huruvida födelsemärket vid besöket hos Min Doktor var av ofarlig art eller ett malignt melanom, däremot bedömer Min Doktor att det inträffade medfört en fördröjning av vården som med stor sannolikhet kan ha påverkat prognosen.

– Det är ytterst olyckligt och beklagligt. Min Doktors tankar är nu i första hand med patienten och hens närstående. Vi har naturligtvis haft kontakt med patienten under utredningen och beklagat det inträffade. säger Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef på Min Doktor. 

Min Doktor har tydliga riktlinjer för att handlägga hudförändringar med hög patientsäkerhet. 

– Min Doktor har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra kvalitetsrutiner och därmed öka patientsäkerheten, säger Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef på Min Doktor.

I den inträffade händelsen är Min Doktors bedömning att läkaren inte agerat enligt gällande riktlinje eller inte vägt in all tillgänglig information i sin bedömning. Handläggande läkare arbetar inte längre hos Min Doktor.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.