Min Doktor har 12 mars skickat in en anmälan enligt Lex Maria

Anmälan gäller en patient som sökt vård hos Min Doktor genom sin sjukförsäkring hos ett försäkringsbolag. Besväret gällde ena ögat.

Uppdatering: Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

Anmälan gäller en patient som sökt vård hos Min Doktor genom sin sjukförsäkring hos ett försäkringsbolag. Besväret gällde ena ögat.

Patienten återkommer till samma läkare hos Min Doktor ytterligare två gånger med fortsatta besvär och den andra gången har nya symptom tillkommit. Läkaren skriver då remiss till oftalmolog genom patientens försäkringsbolag.

En tid senare vänder sig patienten till Min Doktors support och meddelar att han av annan vårdgivare fått en annan diagnos. Detta föranleder en intern avvikelseutredning hos Min Doktor. Den andra vårdgivaren informerar senare Min Doktor att patientens besvär läkt ut och att de bedömer att patienten hos Min Doktor har fått felaktig diagnos och fördröjd behandling och bedömer att patienten drabbats av en allvarlig vårdskada, vilket de anmäler till IVO.

Nu är Min Doktors interna avvikelseutredning klar. Den ansvariga läkaren är informerad om att även Min Doktor har bedömt händelsen som en avvikelse som resulterat i en allvarlig vårdskada och att händelsen därför rapporteras enligt Lex Maria. Samtliga medarbetare på Min Doktor kommer att informeras om händelsen, den analys och bedömning som gjorts samt vilka åtgärder som är vidtagna.

– På Min Doktor har vi tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, varningssignaler och rutiner för att det ska vara lätt för läkaren att göra rätt, och att förhindra att vårdskador uppstår. Det som har skett berodde på avvikelse från rutinerna, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor

– Det är ytterst beklagligt att patienten drabbats av bestående skada och att vi kan ha bidragit till det. Vi har naturligtvis haft kontakt med patienten under utredningen och beklagat det inträffade. Det bästa vi kan göra nu är att se till att det inte kan upprepas, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

För mer information: press@mindoktor.se Tel 010-160 04 06

Min Doktor har sedan starten för fem år sedan behandlat cirka 450 000 patientärenden. Detta är företagets fjärde Lex Maria-anmälan. Under 2018 handlade Min Doktor totalt 6047 ögonärenden. Direkt efter att patienten hörde av sig inledde Min Doktor en intern utredning som kom fram till att avvikelsen har inneburit en allvarlig vårdskada. Därför väljer företaget nu att själv anmäla ärendet enligt Lex Maria för en opartisk granskning och för att få återkoppling och i den fortsatta förbättringsprocessen.

För ytterligare information

Presskontakt Min Doktor
Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.