Frukostseminarium 21 mars, sammanfattat

2019-03-29

Vi riktar ett stort tack till alla deltagare som tog sig tid att dela med sig av sin kunskap och synpunkter på vårt frukostseminarium den 21 mars. Det var ett riktigt bra och öppet samtal med ärliga frågeställningar och en gemensam ambition att komma framåt. Vi har skrivit ner några av de synpunkter som kom fram i diskussionen och som vi tar med oss i det fortsatta arbetet:


Utomlänsavtalet är inte en optimal modell för hur digitala vårdtjänster ersätts. En bättre modell måste bygga på en lösning som inte motverkar samarbete mellan digital och fysisk vård enligt taxor som är likvärdiga över hela landet.

För att fullt ut dra nytta av digitaliseringens potential inom vården måste vårdprofessionella och beslutsfattare gemensamt vara villiga att vidareutveckla och uppdatera primärvårdens styr- och mätsystem och att därmed ompröva invanda arbetsmetoder. Det är lätt att fastna i gamla hjulspår som sedan blir svåra att ta sig ur. Framtidens vårdmodeller måste skapa incitament som uppmuntrar till innovation och premierar de vårdgivare som hittar nya sätt att öka effektiviteten (exempelvis nämndes möjligheten att arbeta mer förebyggande med tester och screening) samtidigt som patientsäkerheten hålls på högsta möjliga nivå.

Inför kommande beslut om hur styr- och ersättningssystem ska utformas behövs ett bredare underlag av jämförbara data. Min Doktor försöker agera med transparens vad gäller exempelvis hur mycket antibiotika vi förskriver (och hur vi arbetar med att minska förskrivningen), vilka diagnoser vi ställer, hur vår kollegiala granskning går till etc. och hoppas på så sätt kunna inspirera andra aktörer inom den fysiska vården att göra detsamma. Utan jämförbara data med både andra digitala och fysiska vårdgivare är det svårt – för att inte säga omöjligt – att veta hur och var vården ska bedrivas för att vara så effektiv och patientsäker som möjligt.

Detsamma gäller krav på exempelvis triagering, provtagning och diagnostisering. Utan likvärdiga krav för alla vårdgivare försvåras uppföljningen och granskningen, vilket i förlängningen riskerar att hota patientsäkerheten.

Vi måste gemensamt bli bättre på att specificera vilka konkreta ramverk, lagar, regler och arbetsmetoder som behöver ändras/ersättas för att möjliggöra bättre samverkan och göra digitala verktyg till en mer integrerad del av vårdkedjan.

Uppdelningen digital vård–”annan vård” som ofta förekommer i diskussioner börjar bli förlegad. Digitaliseringen är år 2019 en central del av sjukvården och för att bättre nyttja stordriftsfördelar och den potential som finns vad gäller exempelvis effektiv anamnesupptagning och journalföring måste digitala verktyg integreras bättre i primärvårdens olika system. Här har vi alla ett ansvar att samverka genom att utbyta erfarenheter och perspektiv.

Vi vårdgivare måste ta ett större ansvar för att hitta en gemensam plattform för etisk och balanserad marknadsföring. Här finns en hel del arbete kvar att göra och vi tar gärna emot era tankar och förslag på hur vi bör tänka för att hitta bättre former för samverkan med andra aktörer.

_Har vi glömt något eller har ni några ytterligare tankar om hur vi kan agera för att bidra till utvecklingen av vården? Maila oss gärna så håller vi diskussionen levande i kommande aktiviteter. _

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.