Min Doktors patientsäkerhetsberättelse 2018

2019-03-14

Våra övergripande och långsiktiga kvalitetsmål:

- Att erbjuda patienten tillgängliga, trygga och säkra vårdmöten av hög kvalitet som komplement till den fysiska vården.

-Att säkerställa att behandlare i tjänsten utifrån evidensbaserad medicinsk kunskap kan arbeta tryggt och effektivt i en digital tjänst.

De viktigaste åtgärderna som vidtagits:

Systematisk uppföljning av besvärsområden inom vilka Min Doktor erbjuder vård för att säkerställa att dessa utgör ett bra beslutsstöd för behandlarna och att patienten erhåller rätt och säker medicinsk vård.

Fortsatt utveckling av systematisk granskning av ärenden genom peer-review. Detta är en kollegial granskning som utgör såväl ett lärande för behandlarna som ett verktyg för egenkontroll av verksamheten.

Utveckling av behandlarnas introduktionsutbildning samt löpande fortbildning för att kunna ge en god och säker vård via en digital plattform.

Genomlysning och förbättring av Min Doktors kanaler för klagomål har genomförts för att säkra att alla tas om hand enligt implementerad rutin samt att det blir tydligt för patienten vart denne ska vända sig.

Implementering och genomförande av journalgranskning i syfte att säkerställa att handläggning och dokumentation i patientjournal utförs enligt gällande lagstiftning och Min Doktors riktlinjer med mål att tillförsäkra patienten en god och säker vård.

Ta del av hela vår patientsäkerhetsberättelse här

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.