Användarvillkor

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”) reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren MD International AB, org. nr 556934-0580, med adress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö (nedan kallat ”Min Doktor” eller ”vi”), och dig som är enskild användare av Min Doktors digitala tjänsteutbud i egenskap av patient (”Tjänsten”). Mer information om Min Doktor finns på www.mindoktor.se.

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Användarregistrering

Du registrerar dina användaruppgifter i samband med första gången du väljer att använda Tjänsten. Därefter kan du logga in med hjälp av e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) för att komma åt ditt konto.

Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse personlig medicinsk konsultation. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren. Min Doktor behandlar inte barn under 6 månader. Vad som anges här om åldersgränser gäller inte i den mån Min Doktor har kommit överens om annat med en samarbetspartner som hänvisat dig till Tjänsten.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att

  • vid försämring av det behandlade tillståndet, vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus;
  • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt ”Användarregistrering” ovan;
  • i de fall det är tillämpligt, erlägga betalning för din användning av Tjänsten med det belopp och inom den tid som Min Doktor anger;
  • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Min Doktor;
  • genast meddela Min Doktor om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt till din inloggning till Min Doktor;
  • genast meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter, m.m.;
  • inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Min Doktor eller tredje man.

Min Doktors ansvar

Min Doktor utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande förskrifter samt vid var tid gällande Allmänna villkoren i Region Sörmlands län för primärvård i enlighet med lagen om valfrihetssystem (”Regelverket”).

Min Doktor ansvarar för att läkare som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

Min Doktor baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som du lämnat i frågeformuläret och de prover som tagits. Min Doktors ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Min Doktor kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. Min Doktor ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. Min Doktor är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Min Doktors sida.

Receptförskrivningspolicy

Min Doktor följer den förskrivningspolicy som rekommenderas enligt nationella riktlinjer och anvisningar från STRAMA-gruppen för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas vidare från Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Förskrivning av preparat som riskerar att framkalla ett beroende kräver i de allra flesta fall en fast läkarkontakt. Därför är vi mycket restriktiva med att skriva ut den typen av läkemedel.

Uppsägning av tjänsten

Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Min Doktor och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Min Doktor på privacy@mindoktor.se för borttagning av konto. Om Min Doktor bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Min Doktor kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Force majeure

Om Min Doktors fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Min Doktor inte kunnat råda över och vars följder Min Doktor inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter och cookies

Min Doktor behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy, och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy. Båda policies är tillgängliga på www.mindoktor.se.

Ändringar och överlåtelser

Min Doktor har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på www.mindoktor.se i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

Min Doktor har rätt att överlåta Tjänsten inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Min Doktor.

Tvist och tillämplig lag

Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av Villkoren avgörs av allmän domstol med tingsrätten på den ort där du bor som första instans. För synpunkter på vården har du också möjlighet att vända dig till patientnämnden i ditt landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mer information om detta hittar du på www.mindoktor.se/synpunkter-och-klagomal.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 12 oktober 2020.