Fakta om Min Doktor

Att vara pionjär är att förändra, utmana det gamla sättet, och stå för något nytt. Eftersom vård är en av de mest traditionella branscher som finns möter vi stor nyfikenhet och oftast relevanta frågor som bottnar i ett engagemang för patientens bästa. Min Doktor förändrar inte vården, vi har förändrat mötet mellan läkare och patient. För att kunna föra en saklig debatt om vad det faktiskt innebär krävs att alla parter är väl insatta i vad Min Doktor egentligen gör och hur vi skiljer oss från andra digitala vårdgivare. Vi hoppas att du som undrar tar dig tid att läsa den här texten, och kontaktar oss om du har ytterligare frågor.

Varför Min Doktor

Ett ökat användande av digitala vårdmöten, oavsett vem som erbjuder tjänsten, frigör tid för både sjukvårdspersonalen och patienterna. Enligt en Sifo-undersökning från oktober 2017 har 16 % av den svenska befolkningen en eller flera gånger under de senaste tre åren besökt akuten istället för vårdcentralen för att snabbare få träffa läkare. I Halland var det så många som 33 %. Det är ett enormt resursslöseri och ett problem som inte patienten ska lastas för. Visst kan befolkningen informeras bättre om vilken typ av åkomma som lämpar sig för vilken instans, men faktum kvarstår att primärvården är överbelastad på många håll och med långa väntetider som följd. Läkarna som resurs räcker inte till med dagens system.

Vi tror på rättvis tillgång till vård och att det är viktigt rätt patient får möta rätt nivå av vård. Min Doktor är ett komplement till traditionella vårdcentraler och genom att ta emot patienter med besvär som lämpar sig för digital vård ökar vi tillgängligheten till vård generellt. Vi triagerar kostnadsfritt vidare de patientärenden som klarar sig med egenvård eller som behöver fysiska vårdbesök.

Min Doktor är ett Malmöbaserat företag grundat av Magnus Nyhlén, en läkare med it-bakgrund som såg vilka möjligheter digitalisering kunde innebära för vården. Grundidén var att utveckla en tjänst som effektiviserar vårdprocessen för både läkare och patient, i en tid då en åldrande befolkning med ökande behov gör vården till en bristvara. Digitala vårdmöten gör att läkarbesök blir mer tillgängliga på lika villkor för alla oavsett geografi och varje patient som använder digitala vårdmöten frigör i sin tur utrymme i den traditionella vården, för de patienter som verkligen behöver ett fysiskt läkarbesök.

För patienter med besvär som lämpar sig för digital vård, och som har svårt att komma ifrån jobbet eller som har långt till närmaste vårdcentral, kan det dygnet-runt-öppna digitala vårdmötet innebära besparingar på många timmar när de slipper såväl besvärliga transporter som tid i telefonköer och väntrum. Dessutom till en lägre kostnad för samhället - digitala vårdmöten ersätts med en fjärdedel av vad fysiska vårdmöten kostar samhället att producera.

Överkonsumtion av vård

I debatten lyfts farhågor om att digitala vårdmöten skulle öppna för en överkonsumtion av vård. Vi ser en liten risk att det uppdämda behovet faktiskt kan leda till en initial ökning av människor som idag köar för vård, men en ökning som lägger sig när människor känner att läkaren alltid finns tillgänglig. Vi vet också att det finns människor som går och oroar sig för enklare åkommor men drar sig för att söka vård och att en del av dem drar på sig komplikationer med utvecklad sjukdom för att de väntat för länge. Därför är vi av uppfattningen att den mänskliga och samhällsekonomiska vinsten är större än de eventuella onödiga besök som smiter igenom systemet. Frågan är också vad som är “överkonsumtion”. Har vi rätt nivå nu?

Hos Min Doktor är vi noga med att kostnadsfritt för både patient och samhälle styra undan alla ärenden som handlar om allmän rådgivning, till egenvård eller för råd från apotek eller sjuksköterskor liksom ärenden som läkaren direkt bedömer att de kräver fysisk undersökning och vård, hänvisas till vårdcentral eller akutmottagning.

Läkarkonsultation

Min Doktor har ett team på huvudkontoret som jobbar kontinuerligt med uppföljning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av tjänsten för både patienterna och behandlarna. Vi anlitar dessutom över 150 läkare fördelade över 25 specialistområden, samt sjukgymnaster, barnmorskor, psykologer och sjuksköterskor för att ta emot patienter över nätet. De är kliniskt aktiva vid vanliga vårdcentraler och sjukhus och jobbar extra hos oss när de är lediga från sina ordinarie tjänster. Läkare som jobbar extra med att ta emot patienter hos Min Doktor ska ha bisyssla godkänd från sin ordinarie arbetsgivare.

Att läkare har en bisyssla, och reser till mindre orter eller utomlands för att extraknäcka på ledig tid, är väldigt vanligt. Om de istället väljer att ta emot patienter genom Min Doktor på sin lediga tid får många fler patienter över hela landet vård och läkaren kan sköta det hemifrån soffan. Alla våra läkare har svensk läkarlegitimation och de flesta är specialistläkare, som tillsammans alltså representerar 25 specialistområden, bland annat allmänspecialister, dermatologer, gynekologer, psykiatriker och barnläkare. Hos oss är det viktigt att till exempel bara vissa erfarna allmänspecialister och dermatologer tar hand om hudärenden.

Det är också en fördel att ha så många specialistkollegor tillgängliga för rådfrågning i ett chatforum, och möjlighet att lämna över ärenden till varandra, på så vis behöver vi inte belasta specialister på sjukhusen med våra patienter utan specialisterna kan bedöma dem digitalt hos oss istället.

Våra barnmorskor hanterar kvinnohälsa och fysioterapeuter jobbar med ledbesvär, rehab och rörelseträning. På vår supportavdelning sitter bland annat sjuksköterskor som håller kontakt med provtagningsenheter och besvarar praktiska frågor om tjänsten och på våra fysiska Vård&Vaccinmottagningar finns sjuksköterskor som tar emot patienter.

Hur går det till

Ett läkarbesök hos Min Doktor kan genomföras när som helst på dygnet och mötet sker nästan uteslutande genom icke simultan kommunikation. När patienten valt vilken kategori av symptom hon har besvär med, loggar hon in med sitt BankID för att därefter skriftligt besvara specifika frågor för den valda åkomman.

Detta avlastar läkaren från mycket administrativt skrivarbete och ger henne ett färdigt strukturerat beslutsunderlag med patientens genomtänkta svar och beskrivning av åkomman, redan innan mötet har påbörjats. Patienten kan även bifoga bilder på till exempel ett hudutslag eller ett svalg. När läkaren plockat upp ärendet i det virtuella väntrummet och gjort en första bedömning, kan hon svara med fler frågor, skicka patienten för provtagning, ställa diagnos och förskriva preparat.

Patient och läkare läser varandras meddelanden när det passar dem och ingen av dem behöver alltså boka och passa en tid, vilket effektiviserar läkarens arbete - läkaren kan hantera flera patienter parallellt medan hon väntar på provsvar eller meddelanden från andra patienter. Vid behov kan även telefon eller videosamtal bokas upp om läkaren bedömer att det ger en bättre grund för bedömning. Att patienten upplever sig mer sedd och lyssnad på hos Min Doktor än på sin vanliga vårdcentral, utöver att hon sparat tid, är en vanlig kommentar.

Provtagning

Läkarna kan begära in bilder, boka videosamtal eller skicka patienten för provtagning eller röntgen på fysiska vårdcentraler och sjukhus när det bedöms nödvändigt för att ställa diagnos, och svaret kommer tillbaka till våra läkare från labbet precis som hos en traditionell vårdgivare. Läkaren fortsätter då sin dialog med patienten med besked om eventuella åtgärder, och skriver ut recept om behandling blir nödvändig.

Vi betalar självklart respektive provtagningsenheter för provtagning och analys och SKL, Sveriges kommuner och Landsting, ställer numera krav på alla digitala vårdgivare att de ska ha provtagning (som vi haft sedan starten 2013) och de har också skrivit in i Riksavtalet för distansbesök att alla vårdcentraler med offentligfinansierade uppdrag (alltså även privata vårdcentraler som har uppdrag för det offentliga) har en skyldighet att tillhandahålla provtagning så att patienter över hela landet ska kunna dra nytta av fördelarna med digitala vårdbesök.

Vi har också ett samarbete med Dynamic Code som ger patienter möjlighet till viss provtagning i hemmet.

Förskrivning, Strama och kvalitetsuppföljning

Skeptiker ställer ofta frågan om inte digitala vårdmöten innebär en risk för överförskrivning av antibiotika och vanebildande läkemedel. Läkarna som behandlar patienter hos Min Doktor jobbar i den traditionella vården till vardags och de har all anledning till att vara minst lika sparsamma med antibiotika (eller andra preparat) när de träffar patienter över nätet som vid fysiska möten. Vi har egna, lite hårdare riktlinjer för all typ av förskrivning. Det visar sig också i vår statistik. När det gäller antibiotika har en del patienter en alltför hög förväntan på vad det hjälper mot, och kanske inte vet att det inte alltid är nödvändigt. Där har vi en fördel som kan kommunicera över tid med våra patienter.

Tack vare vår icke simultana skriftliga dialog kan läkaren hålla ett ärende öppet flera dagar och på så vis känner patienten sig trygg med att “vänta och se” om besväret läker ut självt - om det inte blir bättre eller förvärras då kan patienten enkelt få kontakt med sin läkare för att få ett recept utskrivet då. Vi rapporterar regelbundet in statistik till Strama och för en ständig dialog för att tillsammans med övriga vårdgivare i Sverige minska antibiotikakonsumtionen i samhället.

Självklart följer vi upp den enskilda läkarens förskrivningsstatistik och de jämför gärna sina resultat med varann. De variationer vi ser mellan enskilda läkare diskuteras med stort intresse.

Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt och jobbar aktivt med feedback från läkare, patienter och andra berörda parter för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. Läkarna jobbar med anonym peer review, där de granskar handläggningen av varandras patientärenden, för att förbättra tjänsten och lära av varandra. Det ger oss också möjlighet att fånga upp och åtgärda eventuella avvikelser samma dag. Därför välkomnar vi kvalitetsgranskning av vår vård som liksom hos alla andra vårdgivare, offentliga som privata, bör granskas på samma villkor. Avvikelser och felaktig handläggning av patientärenden ska självklart rapporteras och utredas, oavsett hos vilken vårdgivare de sker. Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre.

E-hälsostrategier och genomförande

Det gläder oss att flera regioner har ambitionen att bli ledande inom e-hälsa, bland annat Skåne, där Min Doktor grundades och fortfarande har sitt huvudkontor. Numera finns också en nationell e-hälsostrategi med ledorden “införande, användning och nytta”. Sverige och EU gör stora investeringar i projekt som ska stötta innovativa tillväxtföretag inom e-hälsa. Det skapar en förväntan hos oss på samarbetsvilja från det offentliga, något som vi ibland men inte alltid upplever i verkligheten.

Som exempel kan nämnas ett negativt bemötande av våra patienter som kommer till den offentliga vården med remisser för provtagning, det långsamma tempot i framtagandet av e-remisser och gemensamma standarder för journalsystem - några av de frågor som Min Doktor driver och som är nödvändiga om Sverige ska ha en chans att bli bäst på e-hälsa. Vi är övertygade om att landstingen måste enas om lösningar istället för att alla ska ha varsitt system och regelverk som inte synkar med de övrigas.

Patientlagen och ersättningsfrågan

Patientlagen innebär bland annat att patienten ska ha möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Vårdanalys beskriver i rapporten Hinder och möjligheter för att öka Patientlagens genomslag bland annat att ersättningssystemen i vården inte stimulerar till innovation och förnyade arbetssätt.

Region Jönköping såg tidigt möjligheterna med digital vård och beslutade i november 2016 om en annan fråga som vi själva drivit aktivt det senaste halvåret i dialog med bland annat Region Jönköping, SKL och Region Skåne, nämligen behovet av att anpassa ersättningssystemet för digitala vårdmöten. Region Jönköping kallar det distansbesök i sina ersättningsvillkor som möjliggör för patienter att söka vård digitalt oberoende av var i landet de befinner sig. I Vårdanalys’ rapport om Vårdval och jämlik vård inom primärvården formulerar de följande: “Landstingen bör utveckla en behovsviktad ersättning som premierar både ett jämlikt vårdutnyttjande och en god tillgänglighet.”

Nationella ersättningsmodeller för digital vård är inte fastställda ännu och därför ersätts digitala besök styckvis och inte med en kapitansmodell (listningsersättning) som är praxis i de flesta regioners primärvårdsmodeller. Vårdcentraler får alltså fortsatt ersättning för de patienter som listar sig där oavsett om de besöker vårdcentralen eller inte. Digitala vårdgivare listar inte på patienter utan är ett komplement till traditionella vårdcentraler, (vi konkurrerar inte om deras listningsersättning). Precis som andra vårdgivare beslutar vi inte om regelverket för ersättning utan följer det, och i nuläget ersätts Min Doktor för distansbesök genom vår vårdcentral i Nyköping i Region Sörmland.

De 500 kr som vård på distans ersätts med sedan 1 juli 2018 omfattar hos Min Doktor flera läkarkontakter inom samma ärende, exspektans, provtagning och bild- och funktionsdiagnostik (röntgen) som kan vara kostsam, samt dygnet runt-öppet och en säker vårdprocess för läkaren att arbeta i, med inbyggda beslutstöd, varningsflaggor och påminnelser exempelvis om provsvar och remisser. Vår ambition är att vara den bästa vårdgivaren i branschen.

Ett fysiskt läkarbesök kostar i snitt 1880 kr att producera enligt SKLs egna siffror, och därför utgör digitala vårdmöten hos Min Doktor alltså en direkt besparing för samhället om de ersätter vad som annars skulle varit ett fysiskt läkarmöte. Dessutom sparar både patient och arbetsgivare pengar när patienten inte behöver ta ledigt och lämna jobbet för att besöka en vårdcentral.

Kreditering vid "felaktiga" besök och rådgivning

Om ett patientärende vid läkarbesöket enbart bedöms behöva rådgivning, eller är ett ärende som inte lämpar sig för digital vård utan behöver fysisk undersökning, hänvisar läkaren patienten vidare till sjuksköterska eller vid behov, fysisk vårdinstans. Vi jobbar aktivt med specifikationen av vilka åkommor vi behandlar och med våra frågeformulär, för att styra bort de ärenden som inte behöver ett läkarbesök eller inte lämpar sig för digitala vårdmöten, redan innan de nått fram till Min Doktors läkare.

Patientavgiften

Patientavgiften för ett läkarbesök hos Min Doktor är 100 kr. Det är den av Region Sörmland fastställda avgiften för digital primärvård.

Tekniken

På Min Doktor arbetar ett stort antal personer, varav några internationellt erkända experter, med allt från informationssäkerhet till programvaruutveckling och användarvänlighet. All kommunikation och lagring av uppgifter sker i krypterad form och omfattas av samma sekretessregler som den vanliga vården.

Forskning

För att säkerställa att digital vård verkligen gör nytta och innebär en effektivisering av vården, har vi låtit forskare vid Lunds universitet mäta den ekonomiska effekten, helt enkelt vilken besparing digital vård kan bidra till för samhället. Vi har också ofta team med exjobbare som undersöker verksamheten, nyckeltal och framtida utvecklingsmöjligheter. Den som vill kan också luta sig mot de rapporter som Jönköping Academy, SKR McKinsey och PwC tagit fram om digitaliseringens potentiella betydelse för vården.

Vi välkomnar frågor och en konstruktiv diskussion kring hur digitaliseringen kan användas för att göra vården så bra som möjligt.

Kontakta oss på info@mindoktor.se eller press@mindoktor.se för att boka möte.

Den här texten uppdateras löpande.