Av: Min Doktor, 2024-05-06

Det nya utbrottet av apkoppor

Mpox, tidigare apkoppor, är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Just nu utreds ett utbrott i Stockholmsområdet. Min Doktor svarar på vanliga frågor om apkoppsviruset.

Vad är apkoppor?

Mpox är en virussjukdom som främst förekommer hos gnagare som lever i regnskogarna i central- och västafrika. Mpox är en så kallad zoonos, en sjukdom som sprids mellan djur och människor, men kan också spridas mellan människor. 

Sjukdomen är ovanlig, men den senaste tiden har allt fler fall av mpox noterats i flera olika länder, även i Sverige. Sedan 2022 klassas mpox som en allmänfarlig sjukdom i Sverige.

Hur smittar apkoppor?

Mpox kan dels smitta från djur till människa och dels mellan människor. Sexuell kontakt utgör en större risk att smittas, liksom nära hudkontakt med en infekterad person som har blåsor.

Alla sätt som mpox kan smitta på är ännu inte helt klarlagda. Det är dock sannolikt att mpox även smittar via luftvägar, skadad hud, slemhinnor, sädesvätska och slidsekret.

Vilka symptom ger apkoppor?

Mpox kan ge hudutslag i form av vätskefyllda blåsor samt feber, svullna lymfkörtlar och allmän sjukdomskänsla. Blåsorna förekommer framför allt där huden varit i kontakt med viruset, men kan även sprida sig till andra delar av kroppen.

Finns det något vaccin mot mpox?

Det finns vaccin mot mpox, och ovaccinerade personer med ökad risk att smittas rekommenderas vaccination. Nära hudkontakt med en infekterad person som har blåsor och sexuella kontakter utgör en särskild hög smittrisk, särskilt inom gruppen män som har sex med män.

Om du tror du har en ökad risk att smittas av mpox kan du kontakta sjukvården för rådgivning och eventuell vaccination. Du kan också erbjudas vaccination om du har utsatts för smitta, men vaccinationen behöver då ske snarast. 

Det är alltid en läkare som bedömer om du har behov av att vaccineras. Du kan tyvärr inte vaccinera dig mot mpox hos Min Doktor.

Hur skyddar jag mig från apkoppor?

Du kan skydda dig mot mpox genom att undvika närkontakt med smittade djur och människor. Sexuell kontakt verkar i dagsläget utgöra en större risk för att smittas. 

Eftersom det i dagsläget inte är helt klarlagt hur mpox sprids, kan det komma ytterligare råd om hur du kan skydda dig i takt med att ny information blir tillgänglig. 

Hur behandlas apkoppor?

För de allra flesta behövs ingen behandling mot mpox utan sjukdomen läker ut av sig själv på ungefär två till fyra veckor. Vid allvarlig sjukdom finns det läkemedel som bedöms ha viss effekt. 

Vad ska jag göra om jag misstänker apkoppor?

Mpox är sedan 2022 klassad som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om du misstänker mpox ska du därför snarast kontakta 1177 för att få vidare instruktioner för provtagning och eventuell vaccination. Vaccin som ges efter att man utsatts för smitta ska helst ges inom fyra dagar efter att man utsatts för smitta. 

Det är viktigt att du undviker nära hudkontakt med både människor och däggdjur om du misstänker att du har smittats.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Faktagranskad av:

Harald Zetterquist, medicinsk chef hos Min Doktor

Dela artikeln: