Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > Dyslexi hos barn

Dyslexi hos barn

Dyslexi är en medfödd funktionsnedsättning som medför svårigheter att läsa och skriva. Dyslexi upptäcks oftast i förskoleåldern eller tidigt i skolåldern. Dyslexi är vanligare hos pojkar än hos flickor. Det är viktigt med tidig upptäckt för att rätt resurser ska kunna sättas in. Med rätt stöd klarar sig barnet i de flesta fall bra.

Sök vård för dyslexiÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid dyslexi hos barn

Dyslexi är en medfödd funktionsnedsättning som medför svårigheter att läsa och skriva. Dyslexi beror på brister i hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Det finns även andra läs- och skrivsvårigheter, som bland annat kan ha sin grund i koncentrationssvårigheter.

Vanliga symptom vid dyslexi är att barnet läser långsamt, kastar om eller utelämnar ord. Det kan också innebära att barnet läser väldigt hastigt och fel. Barnet kan ha svårt att skilja mellan likartade ord. Ibland vänder barnet på orden, läser från höger till vänster eller undgår att göra mellanrum mellan orden. Barnet läser ofta långsamt, hakar upp sig och läser fel. Dyslexin kan se olika ut för olika barn. Vissa har särskilda svårigheter att skriva, medan andra har svårigheter med läsningen.

Dyslexi innebär också att barnet kan ha en brist i det fonologiska arbetsminnet. Det innebär att barnet har svårt att minnas vad hen läst.

Normalt upptäcks dyslexi i 6- eller 7-årsåldern, eftersom skriv- och läsinlärningen då påbörjas för många. Tecken på dyslexi kan upptäckas tidigare. Ett exempel är att barnet lär sig tala sent och har svårt att lära sig nya ord. Det finns en ärftlig komponent som spelar in huruvida barn drabbas av dyslexi, och det är upp till fyra gånger vanligare att pojkar har dyslexi än att flickor har det. I snitt har ungefär ett barn i varje klass dyslexi.

Dyslexi handlar om hjärnans förmåga att tolka ord. Det har inget med synen att göra och inte heller med intelligensen, även om det lätt tolkas eller upplevas så. Dyslexi upptäcks ofta samtidigt som andra diagnostiserbara svårigheter som påverkar inlärningen negativt, till exempel ADHD. Var tredje elev som har dyslexi har även ADHD.

När ska jag söka vård?

Så snart du misstänker dyslexi bör du söka hjälp. Tala med barnets pedagoger eller lärare så att rätt stödresurser sätts in.

Behandling

Om du misstänker att ditt barn har dyslexi, bör du kontakta vården för en utredning. En dyslexiutredning genomförs normalt av ett team som gör olika slags tester. I teamet ingår normalt en specialpedagog, en logoped och en psykolog. Barnet får göra olika slags läs-, skriv- och stavningstester tillsammans med tester av den språkliga förmågan.

Dyslexi kan inte botas och det finns heller någon medicin som kan användas. Däremot kan en mängd pedagogiska åtgärder göras för att underlätta tillvaron och inlärning. Det finns idag olika tekniska hjälpmedel och pedagogiska stöd som fungerar som en sorts behandling och som gör att barnet klarar de flesta situationer bra.

I vissa fall görs även psykologiska tester för att utreda om ångest, depression eller andra sociala faktorer kan ha en inverkan på barnets tillstånd.

Sök vård för dyslexi

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för dyslexi

Vad kan jag göra själv?

Tidig upptäckt är av stor betydelse. Det är därför viktigt att vara observant på tidiga tecken hos ditt barn. Sådana kan vara att barnet har ett mindre ordförråd än sina vänner, har svårt att rimma eller att hantera mer strukturerade ord.

Dyslexi kan leda till beteendeproblem och isolering, om inte tidig och kontinuerlig hjälp sätts in.

I tidig skolålder kan symptom på dyslexi vara osäkerhet om bokstävers ljud och form. Barn kan utelämna vokaler eller prickar och ringar. Läsningen kan gå långsamt och läsförståelsen vara begränsad. Barnet kan ha svårt med alfabetet och sifferföljder.

Efter att dyslexin har diagnostiserats har du som förälder en viktig roll. Det handlar inte minst om att stötta ditt barn och att tala med det för att förstå att det inte är något fel på barnet, även om det kan kännas så.

Det är också viktigt att skapa bra och strukturerade miljöer för läxläsning och inlärning. En viktig del av detta är att barnet har lugnt omkring sig och har haft möjlighet att leka och röra på sig innan för att inte ha överskottsenergi.

När kan Min Doktor hjälpa?

Dyslexi utreds inom den fysiska vården. Att ha dyslexi kan i vissa fall leda till oro. Min Doktor erbjuder psykologhjälp till unga som är 16 år eller äldre. Vi kan hjälpa till vid besvär som bland annat ångest, rädsla och oro.

Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT), stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sin oro. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. Du bestämmer sedan tillsammans med psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om du önskar att psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor