Av: Min Doktor, 2023-09-14

Mässlingsfall upptäckt i Stockholm

Under de senaste veckorna har flera fall av mässling upptäckts i Region Stockholm. Ett av fallen kan enligt Folkhälsomyndigheten* härledas till en person som reste med Viking Lines färja Viking Glory den 6 augusti, där medpassagerare kan ha utsatts för smitta. Min Doktors Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, reder ut allt du behöver veta kring sjukdomen.

Mässlingvirus och hur det smittar

Mässling orsakas av ett virus som kallas morbillivirus och är mycket smittsamt. Symptomen visar sig som röda utslag över hela kroppen, ljuskänsliga ögon och hög feber, och i vissa fall kan sjukdomen leda till följdsjukdomar som lunginflammation och i sällsynta fall hjärnhinneinflammation. 

– Mässlingvirus sprids främst via utandningsluften, och som droppsmitta genom hostningar och nysningar. Därför är det svårt att skydda sig mot sjukdomen om man inte är vaccinerad, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin hos Min Doktor. 

De personer som var ombord färjan den 6 augusti och uppvisar symptom uppmanas nu av Folkhälsomyndigheten att kontakta vården via 1177. 

– Det är oerhört viktigt att inte utsätta andra för smittrisk om du uppvisar symptom. Undvik därför att sätta dig i ett väntrum om du misstänker mässling.

Hur vanligt är mässling i Sverige?

Mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan år 1982 i Sverige. Vaccinet är ett så kallat kombinationsvaccin och ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund och förkortas MPR.

– Mässling var en väldigt vanlig sjukdom bland barn i Sverige fram till dess att MPR-vaccin infördes i vaccinationsprogrammet. Tack vare en mycket hög vaccinationsgrad är sjukdomarna nu mycket ovanliga i Sverige, men vanligare i länder med sämre vaccinationstäckning, berättar Lina. 

Behandling mot mässling

Det finns ingen botande behandling mot mässling, men vissa av symptomen går att lindra med exempelvis febernedsättande medicin. Efter att du haft mässling är du immun mot sjukdomen.

– Det viktigaste du kan göra för att undvika mässling är att se till att du och dina barn är skyddade genom vaccination. 

Vem rekommenderas vaccination mot mässling?

Alla i Sverige rekommenderas vaccination mot mässling, och mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Om du är född innan MPR-vaccinet lanserades och vet om att du inte har haft mässling som barn, kan du behöva vaccin eller komplettera din tidigare vaccination.

 MPR-vaccinet ges i två doser, där den första dosen vanligtvis ges vid 18 månaders ålder. 

 – En dos av vaccinet ger ett gott skydd till ungefär 95 procent av de som vaccineras. Dos 2 ges mellan årskurs 1 och 2 och ger ett skydd som för nästan 99 procent varar livet ut. 

Du kan vaccinera dig eller ditt barn mot mässling på Min Doktors vaccinationsmottagningar. 

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: