Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Legionella

Legionella

Legionellabakterien är vanlig i sötvatten och jord. Om den förökar sig i vattenledningar eller vattentankar, kan det leda till utbrott av legionärssjuka, som är en allvarlig form av lunginflammation.

Sök vård för legionellaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är legionella?

Legionella är en vanligt förekommande bakterie i jord och vattendrag. Den utgör sällan något hot mot människors hälsa, men under vissa förhållanden kan den orsaka allvarlig sjukdom. 

Om du andas in vattendroppar som innehåller legionellabakterier, kan bakterierna nå lungorna och ge upphov till lunginflammation (legionärssjuka). Vissa får en mildare sjukdom, utan påverkan på lungorna. Den formen kallas för pontiacfeber. 

Det är inte alla som blir sjuka av legionella. Störst risk att drabbas av svår sjukdom har personer med nedsatt immunförsvar, äldre samt rökare. Dödligheten vid ett legionellautbrott kan uppgå till mellan 5 och 20 procent.

Legionellainfektion är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen. Mellan åren 2012 och 2021 rapporterades mellan 100 och knappt 200 fall om året.  

Hur smittar legionella?

Legionellabakterier förekommer bland annat i vattenledningar och vattenbehållare av olika slag. Det är ingen fara att dricka vattnet, men om du andas in vattendroppar (aerosol) som innehåller bakterien kan du bli sjuk. Risken för detta är som störst när antalet bakterier är högt, samt när du utsätts för stänk och vattendimma, som till exempel i duschen eller spabadet. Det har också hänt att människor har smittats när de hanterat jord som innehåller legionella.

Legionella smittar inte från person till person. 

Smitta via vatten

Vattenledningar och cisterner som ständigt är vattenfyllda får med tiden en beläggning på insidan. Beläggningen består av slem och mikroorganismer, och kallas för biofilm. Biofilmen utgör både en näringskälla för bakterierna, och ett skydd mot rengöringsmedel och desinfektion. 

Legionellabakterier återfinns ofta i biofilm och de kan lätt föröka sig där när temperaturen ligger mellan 20 och 45 grader. Ett annat sätt för legionellabakterien att klara av såväl desinfektion som höga temperaturer är att infektera amöbor, en slags encelliga organismer. Inuti biofilm och amöbor kan legionellabakterierna tåla temperaturer från 0 upp till 60 grader.  

Ledningar med stillastående vatten (blindledningar) innebär en stor risk för att legionellabakterier ska växa till. Då kan bitar av biofilm lossna och förorena övriga delar av vattensystemet. Andra ställen där biofilm lätt kan bildas är duschblandare och varmvattenberedare. 

Många legionellautbrott har kunnat spåras till duschar och bubbelpooler. Även luftfuktare har förknippats med utbrott. Aerosol kan också uppstå i kylanläggningar, i fontäner, vid timmerbevattning med mera, och då medföra att smittan sprids utomhus. 

Smitta via jord

Det är ovanligt att människor smittas vid trädgårdsarbete och plantering, men det förekommer ibland i varmare klimat. Infektion kan då ske genom inandning av damm från torr jord, eller av aerosol vid exempelvis vattning.

Vem kan drabbas av legionärssjukan?

Vem som helst kan bli infekterad av legionellabakterier, men svår legionärssjuka ses oftare hos personer över 40 år. Män drabbas i större utsträckning än kvinnor, och rökning samt stor alkoholkonsumtion är viktiga riskfaktorer. Nedsatt immunförsvar, diabetes och nedsatt njurfunktion medför också risk för allvarligare infektion. 

Vilka är symptomen vid legionärssjuka?

Legionärssjukan är en form av lunginflammation. Efter en inkubationstid på 2 till 14 dagar kan följande symptom uppträda:

 • Feber

 • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd

 • Aptitlöshet

 • Huvudvärk

 • Muskelvärk

 • Torrhosta

 • Slemhosta

 • Diarré

 • Eventuellt förvirring

 • Eventuellt blodiga upphostningar

Vid legionärssjuka blir du som regel sämre under den första veckan efter att symptomen har brutit ut. Svår legionellainfektion kan leda till funktionssvikt i både lungor och andra organ. 

Vilka är symptomen vid pontiacfeber?

Den mildare varianten av legionellainfektion kallas pontiacfeber, och den uppträder med influensaliknande symptom. Även om hosta förekommer vid pontiacfeber, så går det inte att se några förändringar på lungorna vid en lungröntgen. Inkubationstiden vid pontiacfeber är kort, normalt mindre än 48 timmar. Symptom som kan förekomma vid pontiacfeber är:

 • Feber

 • Frossa

 • Huvudvärk

 • Muskelvärk

 • Sjukdomskänsla

 • Eventuellt hosta

Pontiacfeber självläker inom 2 till 5 dagar.

Undersökning och behandling

Diagnosen legionellainfektion ställs utifrån sjukdomsbilden och ett positivt provsvar på någon av följande laboratorieanalyser:

 • Påvisande av bakterien eller dess DNA i sekret från lungor eller luftvägar

 • Påvisande av delar av bakterien i urinprov 

 • Stigande antikroppsnivåer i så kallat parprov, det vill säga två blodprover som tas med ett par veckors mellanrum

Legionärssjuka behandlas med antibiotika. Personer med svår sjukdom kan behöva sjukhusvård, med exempelvis andningshjälp och vätskebehandling. 

Pontiacfeber läker av sig själv inom några dagar, ingen särskild behandling behövs. 

När bör jag söka vård?

Om du har tecken på lunginflammation, bör du söka vård. I de här situationerna ska du uppsöka en akutmottagning: 

 • Om du har andningssvårigheter

 • Om du blir yr eller förvirrad

 • Om du får frossa och skakningar

Sök vård för legionella

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för legionella

Hur kan jag förebygga legionella?

Det finns inget vaccin mot legionella, men det här är några åtgärder som kan minska risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier:

 • Se till att temperaturen i varmvattenberedaren är minst 60 grader och att varmvattnet vid tappstället håller minst 50 grader. 

 • Sköt om bubbelpool och spabad enligt anvisning från tillverkaren, till exempel genom att tillsätta bakteriedödande medel regelbundet.

 • Kranar och duschar som står oanvända bör spolas igenom med hett vatten en gång i veckan. 

 • Om du köper jord i påse, bör du fukta den med vatten innan du använder den. Tvätta händerna efter att du hanterat jord. 

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har symptom på lunginflammation, eller undrar om du har legionella, kan Min Doktor hjälpa dig med en första bedömning. Om det behövs, kommer läkaren att hänvisa dig till en fysisk mottagning för undersökning, till exempel om du misstänks ha en legionellainfektion.

Om du har svårt att andas, feber och frossa, eller nedsatt allmäntillstånd, ska du inte kontakta Min Doktor, utan uppsöka en akutmottagning. 

Publicerad:

2023-02-13

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor