Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > Depression hos barn

Depression hos barn

Människor i alla åldrar kan känna sig ledsna, sorgsna och nedstämda. Det är en naturlig reaktion på svåra händelser och livsomställningar. Sorg och krisreaktioner går över av sig själv och är helt naturligt. Depression innebär allvarlig nedstämdhet som inte försvinner och påverkar hela livet. Det är vanligt att deprimerade tonåringar inte orkar gå till skolan eller slutar umgås med vänner. Depression kan dock se olika ut beroende på ålder, kön, personlighet och kultur. Depression är ovanligt hos yngre barn och debuterar vanligtvis under tonåren. Många tonåringar har besvär med nedstämdhet utan att för den sakens skull uppfylla kriterierna för en diagnos. Den här typen av “subkliniska” besvär är vanligare hos tjejer än hos killar och kan vara kraftigt begränsande i vardagen.

Sök vård vid depressionÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid deppression hos barn

Depression kan yttra sig på olika sätt och det kan vara svårt att ange exakt vad som karaktäriserar en depression eller hur den visar sig. För de flesta är depression relaterat till någon livshändelse men om det är en återkommande depression är kopplingen till en livshändelse ofta inte lika tydlig. Depression har olika svårighetsgrader, och det kan variera hur lätt det är för en person att börja må bättre igen. Djupa depressioner som inte förändras efter behandlingsförsök och med stor påverkan på vardagslivet betecknas som mer allvarliga

Vanliga symptom är:

 • Minskad lust, glädje, energi och företagsamhet

 • Känslor av hopplöshet och/eller värdelöshet

 • Social tillbakadragenhet

 • Ökad/minskad aptit

 • Ökad irritabilitet

 • Trötthet, sover för mycket eller för lite

 • Koncentrationssvårigheter

 • Tankar på att inte vilja leva eller att skada sig själv

 • Tillbakagång i utvecklingen

Ilskeutbrott och irritation är en vanligare symptombild hos unga med depression än hos vuxna med depression.

Det är vanligt att barn med depression även har något annat besvär. Mellan 40 till 70 procent av unga med depression beräknas även uppfylla kriterierna för annan diagnos. Ofta förekommer depression tillsammans med ångestbesvär och rädsla. Depression kan vara ett resultat av långvarig rädsla och oro som förblivit obehandlad. Ångest innebär ofta att den unga drar sig tillbaka från olika situationer och kan bidra till minskad stimulans och minskad känsla av kompetens och tilltro till den egna förmågan.

Andra vanliga besvär som förekommer tillsammans med depression är trauma (PTSD), ADHD och autismspektrumstörning. Det är även vanligt att depression förekommer tillsammans med sömnstörning eller beteendestörning/utagerande. Besvären kan överlappa i viss mån och även påverka varandra. Exempelvis vid sömnstörning, den typen av besvär är vanligt även vid depression och svårigheter att sova kan även leda till att andra symtom såsom koncentrationssvårigheter och nedstämdhet förvärras.

Det finns flera orsaker till depression. Tillståndet kan till exempel orsakas av ärftliga faktorer, av något i barnets miljö eller att barnet har upplevt något traumatiskt. Barn löper även högre risk för att få en depression om en förälder eller någon i barnets närhet är eller har varit deprimerade. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Det kan vara svårt att avgöra om ditt barn lider av en depression eller hur barnet mår. Det är därför mycket viktigt att du är uppmärksam på ditt barns beteende i syfte att eventuellt identifiera symptom eller tecken på att hen kan vara deprimerad.

Som förälder har du en mycket viktig roll i att visa ditt barn stöd under en svår period, så som vid en depression. Det är viktigt att du har tålamod och visar förståelse för barnets situation, även om det kan bli frustrerande då barnet kan vara irriterat, argt och inte vara mottagligt för den hjälp du försöker ge.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn uppvisar symptom för någon form av depression är det viktigt att du söker vård så tidigt som möjligt. En tidig behandling har bättre möjligheter att hjälpa och kan även bidra till att barnet snabbare hittar tillbaka till skola, vänner och aktiviteter, vilket är viktiga faktorer för barnets välmående. Vid depression hos barn och ungdomar finns en hög återfallsrisk och det är därför viktigt att barnet så tidigt som möjligt får behandling, samt även ges återfallsförebyggande åtgärder. ​

Behandling

​Behandling av depression kan se väldigt olika ut, beroende på vad som är bakgrunden till depressionen och hur symptomen yttrar sig.

Det är vanligt att barn med depression i ett inledande skede behandlas med så kallad psykopedagogisk behandling. Barnet får då via familjesamtal hjälp av till exempel en psykolog eller en terapeut med att återgå till vardagsrutiner, hantera eventuell stress som kan förekomma och stödjas till att bli mer aktiv. Det är även vanligt att depression behandlas med så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT), det kan ske digitalt, via enskilda samtal eller i grupp.

I vissa fall av depression behöver barnet få vissa typer av medicin för att kunna återfå balansen i vardagen och lindra besvären. Mediciner mot depression ges oftast i samband med annan form av behandling, till exempel hjälp och stöd av en psykolog eller en psykiatriker.

Vid psykisk ohälsa är det viktigt att du söker hjälp i tid. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för depression är du välkommen att konsultera Min Doktors läkare och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Min Doktor erbjuder barn i åldrarna 6–12 år vård för besvär med bland annat ångest, rädsla och oro. Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT), stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. Du bestämmer sedan tillsammans med psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om du önskar att psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Sök vård vid depression

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård vid depression

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-27

Faktagranskad av:

Olof Johansson, psykolog, Min Doktor