Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > OCD – tvångssyndrom hos barn

OCD – tvångssyndrom hos barn

Tvångsyndrom är negativa och tvångsmässiga tankar och handlingar som ger ångest och som är svåra att bli av med. Det är något vanligare hos pojkar än hos flickor. Ofta uppträder besvären för första gången i 10-årsåldern. Det är viktigt att söka hjälp tidigt. Behandlingen består ofta av en kombination av psykologisk och medicinsk behandling.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid OCD – tvångssyndrom hos barn

Tvångssyndrom är negativa och tvångsmässiga tankar och handlingar som ger ångest och som är svåra att bli av med. När negativa tankar leder till att ett barn eller en ungdom gör vissa handlingar för att kompensera talar man om OCD (Obsessive-compulsive-disorder). För barnet kan tillståndet vara plågsamt och ångestfyllt.

Tankarna kan handla om rädsla för att bli smittad av en farlig sjukdom eller rädsla för att äta något som är giftigt. Det kan leda till att barnet tvättar sina händer upprepade gånger, fler gånger än nödvändigt på en dag. Andra symptom kan vara att barnet känner ett starkt inre tvång att kontrollera saker många gånger, till exempel att ljuset är släckt eller att kläderna ligger i en viss ordning. Det kan också handla om att göra saker i en viss ordning eller att undvika att röra vid vissa föremål.

Tvångssyndrom uppträder ofta första gången i barndomen, i 10-årsåldern. I enstaka fall kan symptom märkas tidigare. Det är något vanligare bland pojkar än flickor. Tvångssyndrom kan uppstå plötsligt eller som ett resultat av en långvarig påfrestning i barnets liv.

Upp till 30 procent av befolkningen har någon gång problem med tvångstankar eller tvångsbeteende. Det är alltså vanligt att ha enstaka perioder med sådana problem. Hos ett barn kan tankarna eller beteendet handla om att inte vilja gå på brunnslock eller ha särskilda rutiner för när hen ska gå och lägga sig.

Hos 2 procent är problemen så stora att de klassas som en sjukdom. Forskning visar att det finns både en genetisk komponent och en social komponent till tvångstankar och tvångsbeteenden. Den sociala komponenten innebär att barnets tankar och beteende påverkas av den miljö där hen vistas.

Tvångstankar och tvångsbeteenden är ofta en del av problembilden kring ångesttillstånd, depression och autism.

Tvångstankar och tvångssyndrom blir ett problem när det begränsar barnets vardag, till exempel genom att hen inte längre kan ha ett normalt umgänge med familj eller kompisar. En tumregel är att om tankarna eller beteendet upptar mer än en timme av barnets tid per dag är de ett problem som behöver behandlas.

När ska jag söka vård?

Om du upplever att handlingar och tankar kommer ofta och att ditt barn besväras av dem, ska du söka hjälp. Det gäller inte minst om det påverkar barnets umgänge med familj och kompisar.

Mentala ritualer kan samtidigt vara svåra att upptäcka. De kan plåga barnet och påverka hela tillvaron.

Vid psykisk ohälsa är det viktigt att du söker hjälp i tid. Det finns flera platser där du kan få hjälp. Om barnet inte börjat skolan, kan du söka vård hos BVC, en fysisk vårdcentral eller en barnläkarmottagning. Om barnet går i skolan, är elevhälsan en bra plats att söka stöd hos. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare. Du kan också få hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), antingen direkt eller via remiss.

Behandling

Inledningsvis görs ett test och en diagnos ställs för att kunna avgöra hur allvarliga problemen är. Detta görs ofta av ett team där både läkare och psykolog ingår. En tumregel för att behandling ska sättas in är att besvären ska pågå i mer än en timme varje dag.

Ofta sätts en kombination av behandlingar in. Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om att exponera barnet för de situationer som är besvärliga. På så sätt kan man sakta låsa upp ett fastlåst tänkande. Behandlingen pågår ofta under 15 till 20 tillfällen. Föräldrarna har en viktig roll. Behandlingen fungerar bäst när besvären inte är för allvarliga.

I vissa fall kombineras behandlingen med medicin som kan lindra besvären. Normalt ges denna typ av medicin inte till barn som är yngre än 7 år. Vanligtvis ges så kallade SSRI-preparat som påverkar signalsubstansen serotonin, som har en roll i uppkomsten av tvångssyndrom. Medicineringen fortsätter i 1 till 2 år efter att barnet blivit bättre. Därefter sker en nedtrappning. Prognosen för behandlingen är god och upp till 75 procent upplever en förbättring efter avslutad behandling.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Som förälder har du en viktig roll, både genom att upptäcka förekomsten av vissa tankar eller beteenden och som stöd när barnet eventuellt har fått en diagnos.

Det är därför viktigt att söka hjälp tidigt och ta problemen på allvar. Familjen är en viktig resurs i en behandling. Du bör därför ha kunskap för att kunna stötta ditt barn på bästa sätt.

Samtidigt kan känslor av maktlöshet eller skam komma över en förälder. Det är också lätt att bli frustrerad på barnet. Det hjälper dock inte att skälla på ett redan ångestfyllt barn. Istället kan det vara nödvändigt att själv söka hjälp hos en anhörigförening i syfte att kunna ventilera och diskutera ditt barns tillstånd.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker att ditt barn besväras av någon form av tvångssyndrom, är du välkommen att konsultera Min Doktors läkare och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Min Doktor erbjuder psykologhjälp till unga som är 16 år eller äldre. Vi kan hjälpa till vid besvär som bland annat ångest, rädsla och oro. Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT), stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. Du bestämmer sedan tillsammans med psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om du önskar att psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Olof Johansson, Legitimerad psykolog, Min Doktor