Hem > Hälsa och sjukdomar > Hjärna och nervsystem > TBE (fästingburen hjärninflammation)

TBE (fästingburen hjärninflammation)

Fästingburen hjärninflammation (TBE) orsakas av ett virus som sprids via fästingar. Sjukdomen har blivit alltmer utbredd i Sverige under de senaste decennierna. Idag rekommenderar ett flertal regioner vaccination mot TBE.

Vad är TBE?

TBE står för tick-borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. Det är en allvarlig sjukdom i det centrala nervsystemet. De flesta som smittas får lindriga besvär, men hos 3 av 10 blir hjärnan, hjärnhinnorna och/eller ryggmärgen påverkade. Då är det vanligt att få svår huvudvärk, hög feber, ljus- och ljudkänslighet samt illamående. Förlamning, rörelsestörning eller nedsatt medvetandegrad är några symptom som kan uppträda vid svårare former av sjukdomen. Ett par procent av de som insjuknar får bestående men.

Viruset som orsakar TBE beräknas finnas i uppemot 5 procent av fästingarna i högriskområden. TBE är en zoonos, vilket betyder att viruset kan infektera både människor och djur, men det är sällsynt att djur visar tecken på sjukdom.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. År 2021 rapporterades 533 fall av TBE in till myndigheterna, men antalet smittade är sannolikt högre - de flesta som infekteras får så lindrig sjukdom att de inte kommer i kontakt med vården.

Hur smittar TBE?

TBE-viruset sprids via fästingar. En fästing äter flera blodmål under sin livstid och kan få i sig viruset när den suger blod från ett infekterat djur. TBE-viruset finns sedan i fästingens spottkörtlar och sprids vidare till andra djur (eller människor) vid senare blodmål.

TBE smittar inte från person till person, och inget tyder på att andra insekter och småkryp än fästingar kan sprida viruset.

Det finns ett fåtal utländska rapporter om att människor har smittats med TBE genom förtäring av opastöriserad mjölk från infekterade får, kor och getter. Den här typen av smittspridning har inte setts i Sverige.

Var finns TBE?

TBE-virusets utbredning i Sverige ökar stadigt. I dagsläget har TBE-smitta rapporterats från Gävletrakten och söderut. Smittan är som vanligast kring Stockholms och Upplands skärgård, runt Mälaren, Vättern och Vänern, samt i Göteborg. Ökad förekomst har också setts i Bohuslän samt delar av Skåne och Småland.
Hos Folkhälsomyndigheten hittar du aktuell information med karta över virusets utbredning. 

Det europeiska TBE-viruset är dessutom vanligt förekommande i bland annat Centraleuropa och Baltikum. Närbesläktade TBE-virus har påträffats på flera andra håll i världen, som Himalaya, Sibirien och Fjärran Östern.

Varför ökar förekomsten av TBE?

Under de senaste decennierna har allt fler fall av TBE anmälts till myndigheterna. Det kan delvis förklaras av att medvetenheten kring sjukdomen har blivit större. Under 2021 rapporterades dubbelt så många fall som åren dessförinnan, vilket skulle kunna bero på att fler människor sökte sig ut i naturen under pandemin. Men TBE-viruset har troligen också blivit vanligare, likaså fästingarna. I takt med klimatförändringarna har fästingen kunnat etablera sig allt längre norrut i landet och den är aktiv under en större del av året än tidigare.

Hur stor förekomst det är av TBE i ett visst område tros bero på samverkan mellan flera olika faktorer. Forskning pågår för att förstå de här faktorerna bättre. Hög luftfuktighet, ljummen temperatur och stor förekomst av smittade värddjur är sådant som gynnar virusets spridning.

Vem kan drabbas?

Alla som är ute i naturen kan smittas av TBE om de blir bitna av en infekterad fästing. Bland de rapporterade fallen är män över 30 år överrepresenterade, men vem som helst kan drabbas.

Symptom vid TBE

Inkubationstiden, tiden från smittotillfälle tills att symptomen bryter ut, är normalt 1 till 2 veckor (men varierar mellan 2 och 28 dagar). Sjukdomstoppar brukar ses under sommarmånaderna och fram till oktober, dock finns det risk för att bli smittad under hela fästingsäsongen, det vill säga från mars till november.

Ungefär 7 av 10 får mycket lindriga symptom eller inga symptom alls. Andra får en influensaliknande sjukdom som går över av sig själv inom 1 vecka. En tredjedel av dem insjuknar på nytt några dagar senare, då med högre feber och symptom från centrala nervsystemet.

Symptom vid första TBE-fasen är:

I den andra fasen kan flera av följande symptom ses:

 • Hög feber

 • Svår huvudvärk

 • Nackstelhet

 • Illamående och kräkningar

 • Förvirring

 • Ljus- och ljudkänslighet

 • Förlamning i en kroppshalva eller kroppsdel

 • Påverkat tal eller språk (dysfasi)

 • Rörelsestörning (ataxi)

 • Kramper

Även dödsfall förekommer, men det är sällsynt.

Ungefär 2 procent får kvarstående besvär efter sjukdomen, till exempel koncentrations- och minnessvårigheter, eller stor trötthet.

Undersökning och behandling

TBE är en vanlig orsak till virusorsakad hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. De senaste åren har antalet inrapporterade TBE-fall pendlat mellan cirka 200 och över 500 om året. Vid misstanke om inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna kan ett ryggmärgsvätskeprov tas. Vid inflammation förändras nämligen sammansättningen av ryggmärgsvätskan (likvor). Diagnosen TBE ställs genom att antikroppar mot viruset hittas i blodprov eller prov från likvor.

Det finns ingen medicin som botar TBE, men understödjande behandling brukar ges för att lindra symptomen och underlätta återhämtningen. Det kan till exempel handla om smärtstillande medel, dropp eller kramplösande läkemedel, beroende på vilka symptomen är. En del behöver läggas in på sjukhus för vård.

När bör jag söka vård?

Om du har hög feber, nackstelhet, svår huvudvärk eller andra symptom på TBE ska du genast söka vård på vårdcentral, jouröppen mottagning eller sjukhusets akutmottagning.

Ring 112 om du eller någon annan är förvirrad eller omtöcknad, har blivit förlamad eller fått krampanfall.

Vad kan jag göra själv?

Det rekommenderas att du vaccinerar dig mot TBE om du bor i ett riskområde (tillfälligt eller permanent) eller regelbundet vistas i naturen i ett riskområde. TBE-viruset finns i södra och mellersta Sverige, Åland, Baltikum, Centraleuropa och Ryssland. Likartade TBE-virus finns även i andra delar av världen.

Vaccinet ger ungefär 90-procentigt skydd mot TBE i 1 år efter den andra dosen, och nära 100 procents skydd i 3 år efter den tredje dosen. Det är ändå viktigt att du skyddar dig mot att bli fästingbiten, inte minst eftersom fästingar kan sprida borrelia

Det här är några åtgärder som kan minska risken för att få fästingar:

 • Klä dig heltäckande när du är ute i skog och mark - använd stövlar, långärmade byxor och långärmad tröja.

 • Välj gärna mörka kläder eftersom fästingar dras till ljusa färger.

 • Gå igenom hela kroppen efter att du kommit hem för att hitta eventuella fästingar innan de har bitit sig fast. TBE överförs snabbt när fästingen börjar suga blod.

Här hittar du mer information om fästingbett.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Du kan vaccinera dig mot TBE på alla Min Doktors kliniker. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig om du redan har blivit sjuk, utan då är det viktigt att du söker fysisk vård så snabbt som möjligt.

Om du har sviter efter en genomgången TBE-infektion, till exempel problem med minnet, depression eller trötthet, är du varmt välkommen att kontakta Min Doktors läkare och psykologer för rådgivning.

Publicerad:

2023-03-21

Senast uppdaterad:

2023-05-19

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor