Hem > Hälsa och sjukdomar > Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2, som just nu sprids i de flesta länder i världen. Sjukdomen kan leda till livshotande tillstånd. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 som erbjuds olika grupper i befolkningen efter en viss prioriteringsordning.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det sker just nu omfattande spridning av viruset i de flesta länder i världen, inklusive Sverige.

Vanliga symptom är hosta, andningssvårigheter och feber. Viruset kan även ge upphov till allvarligare komplikationer som lunginflammation. För en liten andel av drabbade riskerar sjukdomen att leda till livshotande tillstånd.

Symptomen kan variera mycket mellan olika personer, och det finns ett antal faktorer som ökar risken att drabbas av allvarliga komplikationer. Ålder är den största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk eller dö, och ju äldre man är desto högre är risken. Andra riskfaktorer är bland annat kronisk lungsjukdom, diabetes, fetma och om man genomgått en organtransplantation. Du kan läsa mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 som erbjuds olika grupper i befolkningen utefter en viss prioriteringsordning.

Vem bör vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten har presenterat riktlinjer för hur vaccineringen mot covid-19 ska gå till och hur prioriteringsordningen för olika grupper se ut. Prioriteringsordningen syftar till att säkerställa att de personer som riskerar att drabbas särskilt allvarligt av covid-19 erbjuds vaccin först. Vaccineringen är uppdelad i fyra faser:

  • Fas 1: Personer på särskilda boenden för äldre och de som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  • Fas 2: Personer som är 65 år eller äldre, av vilka de äldsta vaccineras först. Detta inkluderar personer som fyller 65 under innevarande år. I fas 2 prioriteras även personer i alla åldrar som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, en dialysbehandling samt personer som bor i deras hushåll. Denna fas inkluderar även vård- och omsorgspersonal samt vissa personer över 18 år med funktionsvariation samt olika former av assistans.

  • Fas 3: Personer mellan 60–64 år, där de med bakomliggande riskfaktorer såsom sjukdom eller ett särskilt tillstånd (se ovan) prioriteras först. Efter det prioriteras personer mellan 18–59 år med en bakomliggande riskfaktor. Fasen inkluderar även personer mellan 18–59 år med demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning samt personer i socialt utsatta situationer.

  • Fas 4: Personer över 18 år som inte prioriterats i tidigare faser.

Personer 17 år och yngre rekommenderas att inte vaccinera sig, på grund av bristande forskningsunderlag kring de olika tillgängliga vaccinens skyddseffekt för denna grupp. Om ditt barn har en bakomliggande sjukdom eller ett tillstånd som kan utgöra en riskfaktor bör du prata med en läkare om barnet kan få vaccinet.

Personer som tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion i samband med vaccinering rekommenderas att inte vaccinera sig. Även gravida rekommenderas inte vaccination, men en vaccination kan ske efter en individuell bedömning av behandlande läkare. Prata med en läkare om du tillhör en grupp som inte rekommenderas vaccin och har frågor om hur du kan skydda dig och de i din omgivning.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

0:-

Vuxen

Ges ej

Barn

När ska man vaccinera sig?

Studier pågår för att undersöka hur länge skyddet efter de olika vaccinen mot covid-19 varar, samt om påfyllnadsdoser behövs för att säkerställa att skyddet håller i sig. Det är inte säkert hur många doser av de olika vaccinen som behöver ges för att säkerställa ett fullgott, långvarigt skydd. Det är heller inte säkert om påfyllnadsdoser kommer att behövas för att bibehålla skyddet längre fram.

De vaccin som är godkända för användning i Sverige kommer i ett första skede ges i två doser. Den andra dosen ges några veckor efter att du fått den första dosen. Hur lång tid det ska gå mellan doserna beror på vilket vaccin du får.

Vaccinen bedöms ge full effekt ungefär 1–2 veckor efter att du fått den andra dosen, beroende på vilket vaccin du får. Mycket talar för att samtliga godkända vaccin ger ett starkt skydd mot att drabbas av en allvarlig covid-19-infektion.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

Mellan ca 3-12 veckor beroende på vaccin

Verksamt skydd

-

Var kan man vaccinera sig?

Det är Sveriges olika regioner som beslutar hur, var och när personer i de olika faserna ska erbjudas vaccin. Regionerna beslutar detta utefter sina deras egna förutsättningar och behov. Läs mer om vad som gäller i de olika regionerna via deras respektive hemsidor.

Min Doktor kommer snart kunna erbjuda covid-19-vaccination på flera håll i landet. Vilka orter och mottagningar som kommer bli aktuella är ännu inte klart. Vi håller vår hemsida kontinuerligt uppdaterad i takt med att ny information blir tillgänglig.

Att tänka på

Tänk på att du inte ska ta något annat vaccin 2 veckor före samt 2 veckor efter att du vaccinerat dig mot covid-19. Detta beror bland annat på att eventuella biverkningar från vaccinen ska kunna skiljas åt.

Det är viktigt att tänka på att du fortsatt ska följa de rekommendationer som råder för att minska smittspridningen, även om du har fått två doser av något av vaccinen. Detta beror på att det i nuläget inte är klarlagt om en person som fått vaccin fortfarande kan smitta andra eller hur längre skyddet varar.

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos